H? th?ng tracking FedEx

H? th?ng tracking FedEx

C?ng ty v?n chuy?n

Th?ng qua s?c m?nh theo d?i c?a FedEx, b?n có quy?n truy c?p vào các c?p nh?t theo th?i gian th?c v? v? trí gói hàng c?a mình, th?i gian giao hàng ??c tính và th?m chí c? b?ng ch?ng giao hàng. B?n s? nh?n ???c th?ng báo t?i các m?c quan tr?ng, ??m b?o b?n kh?ng bao gi? b? l? giao hàng.

H?y t??ng t??ng s? thu?n ti?n khi bi?t chính xác khi nào gói hàng c?a b?n ???c giao, cho phép b?n s?p x?p ?? có m?t ho?c chu?n b? c?n thi?t. V?i tính n?ng theo d?i c?a FedEx, b?n có th? t? tin lên k? ho?ch cho ngày c?a mình, gi?m thi?u s? kh?ng ch?c ch?n và t?i ?a hóa s? thu?n ti?n.

theo FedEx gói chuy?n phát nhanh

Cách Nh?n Theo d?i FedEx cho Gói hàng c?a B?n

B?n có th? theo d?i gói hàng FedEx c?a mình tr?c ti?p b?ng các d?ch v? theo d?i c?a FedEx ho?c b?n có th? s? d?ng trang web Ship24 ph? bi?n ?? theo d?i gói hàng c?a mình ch? b?ng s? theo d?i FedEx. S? khác bi?t gi?a hai lo?i này là ??i khi b?n s? c?n cung c?p thêm th?ng tin chi ti?t ?? giúp FedEx tìm các gói hàng c?a b?n và có th? c?n ph?i ??ng nh?p ?? xem m?t s? chi ti?t c? th?.

V?i Ship24, t?t c? nh?ng gì khách hàng c?n làm là nh?p t?i ?a 10 s? theo d?i FedEx vào thanh tìm ki?m và h? th?ng theo d?i m?nh m? s? th?c hi?n ph?n còn l?i. Ngoài ra, b?n kh?ng ch? có th? theo d?i ng??i chuy?n phát nhanh mà còn có th? theo d?i các ??n ??t hàng do FedEx giao t? hàng nghìn th? tr??ng trên kh?p th? gi?i.

Theo d?i t?i ?a 10 s? theo d?i FedEx trên Ship24

Th?t thú v?, t?i FedEx, s? theo d?i ban ??u ???c phát minh ?? ?i kèm v?i các gói hàng trong su?t hành trình c?a chúng vì m?c ?ích n?i b?. M?c ?ích là ?? FedEx có th? giám sát các gói hàng c?a mình nh?m ??m b?o ki?m soát ch?t l??ng nh?ng c?ng có th?ng tin t?ng th? v? các gói hàng mà h? ?ang x? ly.

Ch? sau ?ó, c?ng ty m?i c?ng b? r?ng khách hàng c?ng mu?n có càng nhi?u th?ng tin càng t?t v? ti?n ?? gói hàng FedEx c?a h?. Do ?ó, ch? trong vài n?m, tính n?ng theo d?i gói hàng c?a FedEx ?? ???c cung c?p cho ng??i dùng FedEx nh? m?t ph?n trong d?ch v? giao hàng c?a h?.

Theo d?i FedEx trong n??c

??i v?i vi?c theo d?i các gói hàng trong l?nh th? Hoa K?, FedEx cung c?p nhi?u tùy ch?n ?áng tin c?y và hi?u qu? ?? ??m b?o b?n lu?n ???c th?ng báo v? v? trí các l? hàng c?a mình. Cho dù b?n là ch? doanh nghi?p, ng??i mua s?m tr?c tuy?n hay ch? ??n gi?n là g?i m?t gói hàng cho ng??i than, thì vi?c hi?u quy trình theo d?i và s? d?ng các tính n?ng s?n có có th? nang cao tr?i nghi?m v?n chuy?n t?ng th? c?a b?n.

FedEx cung c?p các tùy ch?n và ph??ng pháp theo d?i khác nhau ?? phù h?p v?i các s? thích và nhu c?u khác nhau. Các tùy ch?n sau ?ay có s?n cho các l? hàng n?i ??a ? Hoa K?:

Theo d?i m?t ??t c?a FedEx

N?u b?n ?? ch?n d?ch v? FedEx Ground, b?n có th? d? dàng theo d?i các gói hàng c?a mình b?ng cách s? d?ng d?ch v? chuyên d?ng. Theo d?i m?t ??t c?a FedEx tính n?ng. ?i?u này cho phép b?n theo d?i ti?n trình c?a l? hàng t? khi nh?n hàng ??n khi giao hàng, cung c?p th?ng tin c?p nh?t theo th?i gian th?c v? tr?ng thái hi?n t?i và ngày giao hàng d? ki?n.

Theo d?i hàng tr? l?i c?a FedEx Smartpost

??i v?i nh?ng ng??i th??ng xuyên x? ly các gói hàng tr? l?i, Theo d?i hàng tr? l?i c?a FedEx Smartpost cung c?p m?t gi?i pháp thu?n ti?n. B?ng cách s? d?ng d?ch v? này, b?n có th? theo d?i các l? hàng b? tr? l?i khi chúng quay tr? l?i ng??i g?i ban ??u. Tính n?ng này ??m b?o tính minh b?ch và kh? n?ng hi?n th? trong su?t quá trình hoàn tr?.

Theo d?i th? c?a FedEx

Trong tr??ng h?p ng??i nh?n kh?ng có m?t ?? nh?n gói hàng, FedEx cung c?p tính n?ng theo d?i th? c?a. C?ng ty chuy?n phát nhanh FedEx ?? l?i th? c?a t?i ??a ?i?m giao hàng, th? này bao g?m m?t s? theo d?i duy nh?t. B?ng cách nh?p s? này trên trang web c?a FedEx, ng??i nh?n có th? theo d?i gói hàng và th?c hi?n các s?p x?p c?n thi?t ?? giao l?i ho?c nh?n hàng.

Theo d?i Gói hàng FedEx Qu?c t?

Khi nói ??n vi?c g?i các gói qua biên gi?i, Theo d?i qu?c t? c?a FedEx tr? nên quan tr?ng. Hi?u quy trình theo d?i xuyên biên gi?i và xem xét các khía c?nh ??c ?áo c?a l? hàng qu?c t? có th? giúp ??m b?o tr?i nghi?m su?n s? và ?áng tin c?y. FedEx cung c?p hai d?ch v? theo d?i chính cho các gói hàng qu?c t?: Theo d?i kinh t? qu?c t? c?a FedEx và Theo d?i FedEx Express.

Theo d?i n?n kinh t? qu?c t? c?a FedEx

FedEx International Economy Tracking là d?ch v? ???c thi?t k? cho các l? hàng qu?c t? ti?t ki?m chi phí. Nó cung c?p kh? n?ng theo d?i ?áng tin c?y, cho phép b?n theo d?i ti?n trình c?a gói hàng t? qu?c gia xu?t phát ??n ?i?m ??n. D?ch v? này ph?c v? cho nh?ng khách hàng ?ang tìm ki?m m?t gi?i pháp kinh t? mà kh?ng ?nh h??ng ??n kh? n?ng hi?n th?.

Theo d?i FedEx Express

??i v?i nh?ng ng??i tìm ki?m v?n chuy?n qu?c t? nhanh v?i các tính n?ng theo d?i nang cao, Theo d?i FedEx Express là s? l?a ch?n ly t??ng. D?ch v? này cung c?p th?ng tin c?p nh?t theo d?i th?i gian th?c ? t?ng giai ?o?n trong hành trình c?a l? hàng. Cho dù ?ó là tài li?u kh?n c?p hay gói hàng nh?y c?m v? th?i gian, FedEx Express Tracking ??m b?o r?ng b?n lu?n ???c th?ng báo v? tình tr?ng và th?i gian giao hàng ??c tính.

Theo d?i FedEx t? Trung Qu?c

??i v?i vi?c theo d?i các gói hàng ???c g?i t? Trung Qu?c, FedEx cung c?p d?ch v? theo d?i ?áng tin c?y và hi?u qu?, ??m b?o kh? n?ng hi?n th? trong toàn b? hành trình v?n chuy?n. V?i tính n?ng Theo d?i c?a FedEx t? Trung Qu?c, b?n có th? d? dàng theo d?i ti?n trình c?a các gói hàng c?a mình, cho dù chúng ???c v?n chuy?n trong n??c Trung Qu?c hay ??n các ?i?m ??n khác nhau trên toàn th? gi?i.

Theo d?i FedEx ??n V??ng qu?c Anh (UK)

Theo d?i các gói hàng ??n V??ng qu?c Anh là r?t quan tr?ng ??i v?i c? cá nhan và doanh nghi?p. FedEx cung c?p quy trình theo d?i li?n m?ch cho phép b?n lu?n ???c th?ng báo v? v? trí l? hàng c?a mình. B?ng cách s? d?ng tính n?ng Theo d?i c?a FedEx t? Hoa K? ??n V??ng qu?c Anh, b?n có th? d? dàng theo d?i ti?n trình c?a các gói hàng c?a mình. Cho dù ?ó là m?t b?u ki?n nh? hay m?t l? hàng l?n, FedEx ??m b?o r?ng b?n có kh? n?ng hi?n th? và c?p nh?t theo th?i gian th?c v? tr?ng thái giao hàng c?a mình.

Tùy ch?n theo d?i thay th?: Ship24

?? có tr?i nghi?m theo d?i toàn di?n h?n n?a, b?n c?ng có th? can nh?c s? d?ng Ship24. Ship24 là m?t n?n t?ng m?nh m? tích h?p v?i nhi?u d?ch v? chuy?n phát nhanh khác nhau, bao g?m c? FedEx, cung c?p cho ng??i dùng m?t v? trí t?p trung ?? theo d?i các gói hàng c?a h?. B?ng cách nh?p s? theo d?i ho?c chi ti?t l? hàng c?a b?n, Ship24 t?ng h?p và hi?n th? th?ng tin theo d?i t? các h?ng v?n chuy?n khác nhau, bao g?m c? FedEx, trong m?t giao di?n thu?n ti?n.

Theo d?i FedEx ??n ?n ??

V?n chuy?n các gói hàng ??n ?n ?? yêu c?u m?t h? th?ng theo d?i ?áng tin c?y ?? ??m b?o giao hàng su?n s? và k?p th?i. V?i các d?ch v? theo d?i c?a FedEx, b?n có th? d? dàng theo d?i ti?n ?? c?a các l? hàng t? Hoa K? ??n ?n ??. D?ch v? Theo d?i c?a FedEx t? Hoa K? ??n ?n ?? cung c?p th?ng tin theo d?i toàn di?n, bao g?m th?ng tin c?p nh?t v? nh?n hàng, v?n chuy?n và giao hàng. ?i?u này cho phép b?n có kh? n?ng quan sát ??y ?? v? trí c?a các gói hàng c?a mình, ??m b?o s? an tam trong toàn b? quá trình v?n chuy?n.

Theo d?i FedEx ??n Mexico

Theo d?i các gói ??n Mexico là ?i?u c?n thi?t. FedEx cung c?p m?t h? th?ng theo d?i ?? ??m b?o các l? hàng c?a b?n có th? ???c truy nguyên t? Hoa K? ??n Mexico. D?ch v? Theo d?i c?a FedEx t? Hoa K? ??n Mexico cung c?p th?ng tin c?p nh?t k?p th?i v? tr?ng thái gói hàng c?a b?n, cho phép b?n theo d?i ti?n ?? và d? ?oán th?i gian ??n c?a chúng. V?i m?c ?? hi?n th? này, b?n có th? qu?n ly l? hàng c?a mình m?t cách hi?u qu? và gi?i quy?t k?p th?i m?i v?n ?? ti?m ?n.

Theo d?i v?n ??n hàng kh?ng (AWB) c?a FedEx

Khi nói ??n vi?c theo d?i l? hàng c?a b?n, AWB ?óng m?t vai trò quan tr?ng. M?i AWB ???c gán m?t s? theo d?i, còn ???c g?i là s? AWB ho?c s? v?n ??n hàng kh?ng. Con s? này ?óng vai trò là d?u van tay k? thu?t s? cho gói hàng c?a b?n, cho phép b?n theo d?i ti?n ?? c?a gói hàng trong t?ng b??c.

B?ng cách s? d?ng s? AWB c?a FedEx, b?n có quy?n truy c?p vào v? s? th?ng tin v? l? hàng c?a mình. B?n có th? theo d?i v? trí c?a nó, xem c?p nh?t tr?ng thái giao hàng và th?m chí nh?n th?ng báo v? các m?c quan tr?ng. S? AWB ?óng vai trò là chìa khóa giúp b?n có kh? n?ng hi?n th? theo th?i gian th?c và yên tam trong quá trình v?n chuy?n.

Tìm s? theo d?i FedEx c?a b?n

N?u b?n mu?n theo d?i gói hàng c?a mình, b?n s? ???c c?p m?t s? theo d?i c?a FedEx ho?c s? tham chi?u. B?n có th? tìm th?y s? theo d?i ho?c s? tham chi?u c?a FedEx trên biên lai, nh?n v?n chuy?n, ??a ch? email ho?c s? ?i?n tho?i ?? ???c cung c?p.

N?u v?n kh?ng tìm th?y s? theo d?i FedEx, ng??i nh?n có th? liên h? v?i ng??i g?i và yêu c?u cung c?p. B?n c?ng có th? liên h? v?i b?u ?i?n ??a ph??ng c?a FedEx và h?i v? s? theo d?i.

Tr?ng thái theo d?i c?a FedEx Y ngh?a

Khi b?n nh?p s? theo d?i c?a FedEx, b?n s? nh?n ???c th?ng báo theo d?i c?a FedEx khi gói hàng ?? ??ng ky c?a b?n ?ang trên ???ng ???c giao. D??i ?ay là m?t s? th?ng báo theo d?i b?n s? nh?n ???c t? FedEx.

Tr?ng thái Theo d?i c?a FedEx

Tình tr?ng theo d?i S? miêu t?
Shipment information sent to FedEx FedEx ?? nh?n ???c th?ng tin ho?c nh?n v? gói hàng c?a b?n và nó ?ang ch? ???c v?n chuy?n.
At local FedEx facility Gói hàng c?a b?n ?ang trong quá trình giao hàng t?i m?t trung tam c?a FedEx trong khu v?c ??a ph??ng c?a b?n.
In transit Ki?n hàng c?a b?n ?ang trong quá trình v?n chuy?n.
International shipment release - Export Gói qu?c t? ?? ???c phát hành b?i h?i quan ? n??c xu?t x?.
Left FedEx origin facility Ki?n hàng ?? r?i kh?i n??c xu?t x?.
Picked up, Package received after FedEx cutoff Gói hàng ?? ???c nh?n sau th?i gian gi?i h?n c?a FedEx.
Arrived at FedEx hub Gói hàng ?? ??n m?t trung tam c?a FedEx và nó ?? s?n sàng ?? ???c phan lo?i.
Departed FedEx hub Gói hàng ?? r?i kh?i trung tam c?a FedEx và nó ?? s?n sàng ?? ???c giao.
International shipment release - Import Gói qu?c t? ?? ???c phát hành b?i h?i quan ? n??c ??n.
Picked up M?t ??i ly ?? quét nh?n và hi?n ?ang s? h?u gói hàng.
Operational Delay B? s?n ph?m s? b? trì ho?n do các tr??ng h?p kh?ng l??ng tr??c ???c.
On FedEx vehicle for delivery Gói hàng ???c ??t trên xe c?a FedEx và s? ???c giao trong cùng ngày.
At destination sort facility Gói hàng ? m?t c? s? ??a ph??ng s? chuy?n gói hàng ??n nhà b?n.
Arrived at FedEx location Gói hàng ?? ??n ??a ?i?m c?a FedEx t?i thành ph? ho?c qu?c gia c?a b?n.

Tr?ng thái theo d?i "L? hàng ngo?i l?" c?a FedEx Y ngh?a

Khi b?n nh?n ???c m?t ngo?i l? v? l? hàng d??i d?ng tr?ng thái theo d?i c?a FedEx, ?i?u ?ó có ngh?a là gói hàng ho?c l? hàng c?a b?n hi?n ?ang b? trì ho?n trong quá trình v?n chuy?n ?? tránh ?i?u gì ?ó x?y ra v?i nó. M?t s? y?u t? có th? d?n ??n vi?c theo d?i này là th?i ti?t x?u, t?c ???ng, tr?c tr?c ph??ng ti?n giao hàng c?a FedEx, v.v.

M?t bao lau ?? FedEx c?p nh?t th?ng tin theo d?i?

B?t c? khi nào m?t gói hàng ???c chuy?n ??n m?t ?i?m khác, gói hàng FedEx c?a b?n s? ???c quét. Vi?c s? theo d?i c?a FedEx kh?ng hi?n th? b?t k? c?p nh?t theo d?i nào trong 24 ??n 48 gi? ??u tiên là ?i?u bình th??ng vì các gói hàng có th? ch?a ???c quét ho?c ??ng ky. ?i?u này th??ng x?y ra ??c bi?t là trong các chuy?n ?i dài.

V?i AI tiên ti?n c?a Ship24, nó có th? nh?n d?ng các m?u theo d?i. Vì v?y, b?t c? khi nào m?t s? ki?n theo d?i x?y ra v?i FedEx c?a b?n, b?n có th? ch?c ch?n r?ng h? th?ng theo d?i c?a Ship24 ?? phát hi?n ra nó, ?ó là ly do Ship24 là n?i t?t nh?t ?? theo d?i các gói hàng FedEx c?a b?n, cho dù trong n??c hay qu?c t?.

S? Theo D?i FedEx Kh?ng Tìm Th?y

Khi kh?ng tìm th?y s? theo d?i FedEx c?a b?n, ly do có th? là ng??i chuy?n phát ch?a nh?n gói hàng c?a b?n ho?c ng??i chuy?n phát ch?a quét gói hàng. Ch? khung th?i gian t? 24 ??n 48 gi? tr??c khi th? theo d?i gói hàng FedEx c?a b?n vì h? có th? ?ang x? ly và ??ng ky l? hàng c?a b?n.

M?t ly do khác có th? là ?? có l?i khi nh?p s? theo d?i FedEx c?a b?n. Ki?m tra k? xem có ch? cái ho?c s? nào b? thi?u khi theo d?i gói hàng FedEx c?a b?n kh?ng. V?n b?n sau s? hi?n th? khi b?n nh?p sai s? theo d?i FedEx trên Ship24 ho?c trên trang web c?a FedEx.

S? theo d?i FedEx kh?ng tìm th?y trên Ship24

S? theo d?i FedEx kh?ng tìm th?y trên trang web Ship24

S? theo d?i kh?ng ???c tìm th?y trên trang web c?a FedEx

Kh?ng tìm th?y s? theo d?i FedEx trên trang web c?a FedEx

Theo d?i FedEx v?i s? tham chi?u

?? theo d?i m?t gói hàng c?a FedEx v?i s? tham chi?u, b?n c?n nh?p m?t s? chi ti?t khác trên trang web ?? h? th?ng theo d?i tìm th?y gói hàng c?a b?n.

B?n s? ???c yêu c?u nh?p kh?ng ch? s? tham chi?u FedEx (có th? lên t?i 30 s? trong m?t s? tr??ng h?p), qu?c gia ho?c l?nh th? c?a ?i?m ??n tùy thu?c vào ho?t ??ng giao hàng c? th? c?a b?n, m? b?u chính c?a ?i?m ??n, ngày g?i l? hàng và trong m?t s? tr??ng h?p , s? tài kho?n c?a b?n v?i c?ng ty (?i?u này kh?ng b?t bu?c nh?ng nên làm).

Theo d?i FedEx b?ng B?ng ch?ng Giao hàng

Nh?ng khách hàng s? d?ng b?ng ch?ng giao hàng th??ng ???c yêu c?u ky nh?n gói hàng khi gói hàng ???c giao ?? làm b?ng ch?ng r?ng h? ?? nh?n ???c gói hàng, do ?ó c?n ph?i có ng??i nh?n gói hàng ?? ?i?u này x?y ra. Tùy ch?n này s? cho phép ng??i bán xem hình ?nh ch? ky c?a ng??i nh?n.

Tùy ch?n này kh? d?ng cho các l? hàng FedEx Express, FedEx Ground và FedEx Freight. L?a ch?n ?? có th? xác nh?n b?ng ch?ng giao hàng là m?t cách an toàn h?n và ??m b?o h?n cho ng??i bán ?? b?o v? gói hàng c?a h? khi nó ???c giao.

Gói hàng FedEx ???c g?i ??n ??a ch? sai

??i khi, gói hàng c?a b?n có th? ???c g?i ??n ??a ch? c?a ng??i hàng xóm c?a b?n do chuy?n phát gián ti?p. Khi ?i?u này x?y ra, b?n có th? truy c?p trang web c?a FedEx ho?c tìm m?t ghi chú tr??c c?a nhà ?? xem n?i gói hàng c?a b?n ???c giao.

Ly do t?i sao nó ???c g?i ??n m?t ??a ch? khác là:

  1. Kh?ng có ai có m?t ?? nh?n gói hàng. Do ?ó, kh?ng ai ky vào m?u ??n giao hàng.
  2. ??a ch? ???c cung c?p cho FedEx ?? b? vi?t nh?m.

Liên h? v?i FedEx và cung c?p cho h? s? theo d?i ?? gi?i quy?t v?n ?? này.

FedEx có giao hàng vào Th? B?y và Ch? Nh?t kh?ng?

FedEx Home Delivery là d?ch v? mà FedEx cung c?p cho khách hàng c?a mình. D?ch v? cung c?p t?t c? các ngày trong tu?n. B?n th?m chí có th? yêu c?u giao hàng vào bu?i t?i ho?c yêu c?u giao hàng theo l?ch h?n. D?ch v? này ch? có s?n ? Hoa K? cho t?t c? 50 ti?u bang.

T?i có th? theo d?i gói hàng FedEx c?a mình trong th?i gian giao hàng vào cu?i tu?n kh?ng?

Giao hàng cu?i tu?n c?a FedEx hi?n c?ng bao g?m giao hàng vào Ch? Nh?t ? m?t s? khu v?c nh?t ??nh. T?t nh?t là ki?m tra tr?c ti?p v?i FedEx xem gói hàng c?a b?n có s?n các tùy ch?n giao hàng vào cu?i tu?n hay kh?ng. Hai lo?i d?ch v? th??ng giao hàng vào cu?i tu?n ???c g?i là FedEx Saturday Delivery và FedEx Sunday Delivery.

Ship24 có th? theo d?i gói hàng FedEx c?a b?n và v?n chuy?n FedEx giao hàng 24 gi? m?t ngày, 7 ngày m?t tu?n nên b?n kh?ng c?n lo l?ng gói hàng c?a mình s? ???c giao vào ngày nào, ch? c?n nh?p s? theo d?i FedEx vào thanh tìm ki?m Ship24 ?? nh?n th?ng tin t?c thì v? tr?ng thái và v? trí gói hàng c?a b?n .

Ng??i mua nên l?u y r?ng m?c dù FedEx cung c?p d?ch v? giao hàng vào cu?i tu?n ? m?t s? khu v?c, nh?ng th?i gian và l?ch trình có th? thay ??i ? các khu v?c khác nhau và do nhi?u tr??ng h?p. ?áng chú y nh?t là các chuy?n giao hàng ??n các vùng xa x?i nh? Alaska và Hawaii.

FedEx Saturday Delivery cung c?p d?ch v? nh?n và giao hàng vào các ngày th? B?y.

FedEx g?n ?ay ?? tri?n khai ho?t ??ng giao hàng vào Ch? nh?t n?m 2020 ?? h? tr? doanh s? bán hàng c?a nhà bán l? tr?c tuy?n và nang cao tr?i nghi?m c?a khách hàng trong ngành ?ang phát tri?n, v?n có t?m quan tr?ng ??c bi?t trong b?i c?nh ??i d?ch.

D?ch v? khách hàng theo d?i c?a FedEx

Vì FedEx ho?t ??ng trên ph?m vi qu?c t? nên vi?c liên h? v?i d?ch v? khách hàng theo d?i có th? khác nhau tùy thu?c vào khu v?c c?a b?n. B?n s? c?n tìm s? d?ch v? khách hàng theo d?i FedEx t?i ??a ph??ng c?a mình và cung c?p cho h? s? theo d?i FedEx.

B?n có th? s? d?ng nh?ng D?ch v? khách hàng FedEx s? liên l?c cho các yêu c?u khác nh? d?ch v?, theo d?i ho?c các v?n ?? c?a h?.

S? khác bi?t gi?a FedEx Express và Federal Express là gì?

C?ng ty b?u chính n?ng ky ban ??u ???c g?i là "Federal Express Corporation" tr??c khi ??i tên thành FedEx vào n?m 1997. K? t? ?ó, nó ?? phát tri?n thành m?t th?c th? l?n h?n k?t h?p các d?ch v? c?a FedEx, FedEx Express, FedEx Global Logistics và FedEx Ground.

FedEx n?i ti?ng kh?ng ch? nh? thành c?ng khi là m?t th? nghi?m kh?i nghi?p b?t ??u t? nh?ng n?m 1970 mà còn là c?ng ty tiên phong trong vi?c theo d?i gói hàng nh? m?t ph?n c?a d?ch v? giao hàng tr?n gói.

B?ng cách ti?p t?c, b?n ??ng y v?i vi?c s? d?ng cookie. Thêm th?ng tin
双色球软件