Sledite paketu s Ship24

Univerzalno sledenje po?iljk pri UPS, FedEx, DHL, USPS, China Post in drugih!

Zaupajo jim logisti?na podjetja, tr?nice in prodajalci po vsem svetu.

Povezani kurirji 1524+
Spremljanje kakovosti podatkov 24/7
Sledenje po?iljk 300M+

Vse svoje po?iljke imejte organizirane in na vidnem mestu z na?o nadzorno plo??o po?iljk

Ne glede na to, ali sledite enemu ali milijonu, je nadzorna plo??a za sledenje po?iljk zmogljivo orodje za sledenje, ki vam pomaga biti na teko?em s potovanjem paketa od za?etka do konca. Izberite dodajanje ve? paketov z enim kopiranjem in lepljenjem ali celo dodajte do 100.000 paketov v eno datoteko CSV.

Ship24 Shipment Tracking Dashboard

Popolne re?itve IOSS iz Ship24

Popolne re?itve IOSS

Na?a re?itev IOSS ne bo zagotovila le veljavne ?tevilke IOSS, temve? bo podpirala tudi vso teko?o administracijo, povezano z DDV, v zvezi z vsem blagom, poslanim v katero koli dr?avo EU.

Hitra integracija IOSS

Specializirani smo za poenostavitev poslovnih prehodov IOSS na nova pravila EU o DDV, da lahko izkoristijo vse prednosti IOSS.

Popolne prednosti IOSS

Zagotovite kupcem v EU najbolj?o izku?njo po nakupu s posrednikom IOSS, ki ponuja popolno preglednost in odstrani vse skrite stro?ke.

Konkuren?na prednost za prodajo v EU

Stro?kovno u?inkovit in hiter uvoz, ki va?im strankam zagotavlja vrhunsko izku?njo.

Dav?no zastopstvo po vsej EU

Nudimo popolno zastopanje DDV, ki zagotavlja, da izpolnjujete vso skladnost z DDV v EU, vklju?no z mese?no podporo za vlo?itev in preverjanje predlo?itve s strani na?e strokovne ekipe.

Najbolj?a podpora v razredu

Kot mednarodni strokovnjaki za po?iljanje ponujamo najbolj?e v svojem razredu univerzalne mo?nosti sledenja in po?iljanja, na?e celovite re?itve IOSS pa odra?ajo na?o zavezanost k optimizaciji izku?enj na?ih strank.

People working on laptops

Dostava iz Kitajske re?itve

Zmogljive re?itve za API za sledenje in Webhook

Dostop do ve? kot 1200 kurirskih in logisti?nih podjetij

Samo z uporabo va?e sledilne ?tevilke lahko Ship24 takoj prepozna, kateri kurir obdeluje va? paket, da vam prinese najnovej?e informacije o sledenju na va?em paketu.

Funkcija sledenja ve? nosilcem

Na?e sledenje od konca do konca pomeni, da tudi ?e va?o po?iljko opravlja ve? kurirjev, boste ?e vedno prejemali 100-odstotno obvestilo o spremljanju dogodkov, ko se zgodijo.

Izjemno hitra integracija

Oglejte si na?o dokumentacijo, ?e ?elite izvedeti, kako enostavno je v samo nekaj minutah opremiti svoje podjetje z zmogljivim API-jem za sledenje.

Podatki z umetno inteligenco

Od prepoznavanja vzorcev sledilne ?tevilke do pametnega zaznavanja statusa paketov je umetna inteligenca vgrajena v jedro na?ega sistema.

Najbolj?a podpora v razredu

Odzivna interna podporna skupina, sestavljena iz mednarodnih strokovnjakov za ladijski promet, s podjetni?kimi SLA/namenskimi upravitelji ra?unov, ki so na voljo za ?ir?e potrebe.

Zagotovljeno sledenje od konca do konca

Tudi ?e se va?a ?tevilka za sledenje spremeni na poti, bo na? API ?e vedno pridobival in zagotavljal najnovej?e informacije o sledenju na va?em paketu.

Sledenje paketov od konca do konca za ve? kot 1200 kurirjev

Univerzalni sistem za sledenje Ship24 je najhitrej?a storitev sledenja, ki hkrati skenira na tiso?e trgovin in logisti?nih ponudnikov, da dostavi najnovej?e podatke o va?em paketu, kjer koli po svetu.

Preprosto vnesite ?tevilko za sledenje na spletno mesto in takoj dobite informacije o sledenju v realnem ?asu za vse svoje pakete in pakete!

Popolne re?itve za sledenje za podjetja in posameznike

Ship24 zagotavlja 100 odstotkov spremljanja posodobitev dogodkov, ko se zgodijo, v ?im bli?jem realnem ?asu.

Pridru?ite se milijonom, ki spremljajo svoje pakete s strokovnjaki za po?iljanje in sledenje, in pozdravite sledenje brez stresa.

Ustvarite brezpla?en ra?un
tracking solution image

Po?iljanje paketa z nacionalno po?tno slu?bo? Zagotavljamo va?e sledenje.

Canada Post

Canada Post sledenje po?iljki

Canada Post je nacionalni po?tni operater v Kanadi in ena najpogosteje uporabljanih storitev dostave paketov v regiji. Ponuja doma?e in mednarodne dostavne storitve in se uporablja tudi kot prevoznik zadnje milje v sodelovanju z drugimi nacionalnimi po?tnimi slu?bami in zasebnimi kurirji. Sledite lahko svojemu paketu Kanadske po?te ali kateremu koli paketu, ki ga obravnava Kanadska po?ta, ne da bi se morali prijaviti na njihovo spletno stran. Vnesite svojo ?tevilko za sledenje Kanadske po?te na spletno mesto Ship24 in pridobite popolne informacije o sledenju paketu, kjer koli na svetu je.
Sledite paketu z Canada Post
Japan Post

Japan Post sledenje po?iljki

Japonska po?ta je velika nacionalna po?tna slu?ba, ki ponuja mednarodno dostavo v sodelovanju z drugimi po?tnimi operaterji, kurirji in ponudniki logistike. Japonska po?ta obravnava veliko naro?il prek e-trgovine in dostave na spletni tr?nici doma in v tujini. Pri Ship24 lahko dobite popolne informacije o sledenju japonske po?te za kateri koli paket, ki ga obravnava ta organizacija.
Sledite paketu z Japan Post
USPS

USPS sledenje po?iljki

United States Postal Services (USPS ali US Post) je nacionalni ameri?ki po?tni operater in eden najve?jih operaterjev dostave paketov po vsem svetu. USPS ponuja mo?nosti dostave po vsej ZDA in mednarodne dostave. USPS dostavlja po zra?nem, kopenskem in pomorskem prometu, vendar se paketi pogosto predajo kurirju tretje osebe ali drugi dr?avni po?tni slu?bi, ko prispejo v ciljno dr?avo. Ship24 ponuja popolno sledenje po?iljke USPS, ne glede na to, kam potuje va? paket, in zagotavlja 100 odstotkov obvestil o lokaciji in statusu na poti.
Sledite paketu z USPS
India Post

India Post sledenje po?iljki

Indijska po?ta, imenovana tudi Ministrstvo za po?te, je nacionalna po?tna slu?ba dr?ave. S 155.015 po?tami po vsej dr?avi ima indijska po?ta eno najve?jih mre? po?tnih uradov na celem svetu. Ne glede na to, ali gre za hitri ali priporo?eni paket, lahko spremljate svoj paket India Post na doma?i strani Ship24 in prejemate dogodke v realnem ?asu o tem, kje in kdaj bodo va?i paketi prispeli.
Sledite paketu z India Post
La Poste

La Poste sledenje po?iljki

La Poste je nacionalni pododdelek po?tnih storitev mati?ne dru?be Le Groupe La Poste s sede?em v Franciji. La Poste ponuja ?tevilne po?tne storitve za po?to, pakete in drugo ter storitve kot pomembno logisti?no re?itev v srednjeevropski ?pediciji. Sledenje La Poste je lahko te?avno samo prek spletnega mesta prevoznika, zato na tiso?e podjetij in posameznikov svoje sledenje preklopi na Ship24, aplikacijo za sledenje ve? operaterjem z univerzalno pokritostjo.
Sledite paketu z La Poste
China Post

China Post sledenje po?iljki

Kitajska po?ta je ena najve?jih nacionalnih po?tnih storitev na svetu, dodatno okrepljena s storitvijo ePacket in China Post EMS, vsako leto obdela milijone paketov in paketov. Medtem ko Kitajska ?e naprej do?ivlja svoj razcvet e-trgovine, je tudi prvi odgovorni za veliko mednarodnih po?iljk, ki se posredujejo drugim kurirjem na njihovem potovanju po vsem svetu. Ship24 vam ponuja brezpla?ne informacije o sledenju kitajske po?te za celotno potovanje paketa, ne glede na to, ali ga v celoti obravnava kitajska po?ta ali drug kurir in ali gre skozi ve? dr?av, Ship24 vas pokriva.
Sledite paketu z China Post
PostNL

PostNL sledenje po?iljki

Leta 1998 je bilo iz TNT NV, prej?njega oddelka TNT express, ustanovljeno javno nizozemsko podjetje za dostavo in po?tne storitve PostNL. Danes PostNL ponuja razli?ne po?tne storitve in storitve dostave paketov po vsej Nizozemski ter logisti?ne storitve v dr?avah, vklju?no z Nem?ijo, Zdru?enim kraljestvom, Italijo in Belgijo. ?e ?elite pridobiti najnovej?e podatke o sledenju o trenutnem statusu va?ih paketov, preprosto vnesite do 10 ?tevilk za sledenje PostNL v univerzalni sistem za sledenje s Ship24.
Sledite paketu z PostNL
Royal Mail

Royal Mail sledenje po?iljki

Royal Mail je nacionalna po?tna slu?ba Zdru?enega kraljestva, ki zagotavlja doma?e, mednarodne in zadnje kon?ne logisti?ne storitve v Zdru?enem kraljestvu. Njegove glavne paketne storitve vklju?ujejo dostavo, EMS in ?pedicijo. Po?tna storitev je ena najstarej?ih na svetu, vendar je danes ?e vedno zelo pomembna pri pomo?i pri dostavi storitev e-trgovine v Zdru?eno kraljestvo iz krajev, kot sta Amerika in Azija. Ship24 ponuja popolno mo?nost sledenja Royal Mail za vse pakete, ki potujejo s tem operaterjem.
Sledite paketu z Royal Mail
PHLPost

PHLPost sledenje po?iljki

Filipinska po?tna korporacija, znana tudi kot PHLPost, je nacionalna po?tna slu?ba na Filipinih. PHLPost ?e ve? kot 200 let posve?a svoje storitve ljudem doma in v tujini. PHLPost ima trenutno ve? kot 1300 po?t po vsej dr?avi z ve? kot 8000 zaposlenimi. ?e ?elite slediti svojim paketom v realnem ?asu, sledite svojim ?tevilkam za sledenje PHLPost na univerzalnem sistemu za sledenje, Ship24. Sledite do 10 sledilnim ?tevilkam hkrati in dobite takoj?nje rezultate.
Sledite paketu z PHLPost
Oglejte si ve? nacionalnih po?tnih storitev, ki jih spremljamo →

Sledite svojemu paketu po vsem svetu in pri ve? kurirskih slu?bah, vse na enem mestu

FedEx

FedEx sledenje po?iljki

FedEx je eno najve?jih kurirskih in logisti?nih podjetij na svetu, ki poleg obi?ajnih in mednarodnih po?tnih storitev ponuja tudi SmartPost. FedEx je vklju?en v dostavo od konca do konca in dostavo tretjih oseb za ?tevilne trge in podjetja, vklju?no z dostavo zadnje milje. Ne glede na dostavno slu?bo FedEx, ki jo uporabljate, prejmite vsa obvestila o sledenju, ki so na voljo za va?e naro?ilo, kadar koli jih potrebujete, s Ship24.
Sledite paketu z FedEx
DTDC

DTDC sledenje po?iljki

DTDC je kurirska dostava, ki ponuja hitro dostavo paketov v Indiji. Ustanovljeno je bilo leta 1990 in ima sede? v Bangaloreju v Indiji. DTDC je partner evropske kurirske slu?be DPD. Danes DTDC upravlja ve? kot 570 lokacij po vsej Indiji. Pridobite najnovej?i status sledenja kurirske slu?be DTDC na univerzalnem sistemu za sledenje, kot je Ship24.
Sledite paketu z DTDC
DHL

DHL sledenje po?iljki

DHL je vodilno kurirsko podjetje na trgu, ki ponuja ve? mednarodnih storitev dostave paketov. ?eprav ima DHL sede? v Evropi, ima resni?no svetovni doseg s pisarnami in lastnimi logisti?nimi flotami v Afriki, Aziji in Ameriki. Ne glede na to, kam ali od koder je namenjen va? paket, lahko s Ship24 spremljate svoje po?iljke DHL od odpreme do dostave.
Sledite paketu z DHL
Hermes/Evri

Hermes/Evri sledenje po?iljki

Hermes, zdaj preimenovan v Evri, je mednarodno kurirsko podjetje s sede?em v Hamburgu v Nem?iji. S preoblikovanjem imena in logotipa ?elimo pove?ati ugled podjetja. Hermes/Evri predstavlja vodilne trgovinske in logisti?ne storitve v panogi ter sodeluje z vse ve?jim ?tevilom tujih logisti?nih podjetij. Sledite do 10 paketom in prejemajte dogodke v realnem ?asu, tako da vnesete svoje sledilne ?tevilke Hermes/Evri na doma?i strani Ship24 in u?ivate v potovanju svojih paketov, dokler ne dose?ejo va?ega praga.
Sledite paketu z Hermes/Evri
Delhivery

Delhivery sledenje po?iljki

Delhivery je indijsko kurirsko in logisti?no podjetje s sede?em v Gurugramu v Indiji. Ustanovljeno je bilo maja 2011 v Delhiju. Danes je Delhivery trenutno hitro rasto?a storitev hitre dostave in izpolnitve za indijske trgovce v e-trgovini. Delhivery ima trenutno 85 skladi?? in 24 avtomatiziranih sortirnih centrov, v prihodnosti pa jih namerava raz?iriti na ?e ve?. Pridobite najnovej?e posodobitve o lokaciji in statusih svojih paketov tako, da vnesete svojo ?tevilko za sledenje Delhivery na Ship24, brezhiben in priro?en na?in, da stopite v stik s svojimi paketi.
Sledite paketu z Delhivery
UPS

UPS sledenje po?iljki

United Parcel Service (UPS) je ena najve?jih zasebnih kurirjev na svetu. Sede? ima v ZDA, vendar ponuja mednarodne po?tne dostavne storitve tako kot celoviti kurir, ?pediter kot tudi storitve dostave zadnje milje. Znana je po izjemno hitrih dobavnih rokih, z vrhunskimi storitvami dostave naslednji dan, ki jih pogosto izvaja njena interna letalska dru?ba UPS. S Ship24 lahko sledite kateremu koli paketu UPS. Preprosto vnesite ?tevilko za sledenje na spletno mesto in takoj dobite rezultate o tem, kje je va? paket!
Sledite paketu z UPS
TNT

TNT sledenje po?iljki

Thomas Nationwide Transport, znan tudi kot TNT, je podjetje, ki je prvotno za?elo v Avstraliji in zdaj dostavlja v ?tevilne dr?ave po vsem svetu. V obdobju 50 let je zraslo v globalno podjetje, ki dostavlja z lastno floto letal. Leta 2016 je TNT postal del FedExa. Sledite do 10 paketom TNT na doma?i strani Ship24.
Sledite paketu z TNT
GLS

GLS sledenje po?iljki

General Logistics System, znan tudi kot GLS, je logisti?no kurirsko podjetje s sede?em v Amsterdamu na Nizozemskem. Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1999, je specializirano za po?iljanje in distribucijo paketov po vsem svetu ter slu?i ve?ini dr?av v EU in zveznih dr?av v ZDA. Sledite svojim paketom tako, da vnesete svoje sledilne ?tevilke GLS s Ship24, univerzalnim spletnim mestom za sledenje.
Sledite paketu z GLS
Yodel

Yodel sledenje po?iljki

Yodel je podjetje s sede?em v Zdru?enem kraljestvu, ki ponuja kurirske in dostavne storitve ter je poleg Royal Mail eno najpogosteje uporabljenih podjetij. Oba kurirja je mogo?e slediti s pomo?jo Ship24, kot tudi na tiso?e drugih po vsem svetu. Pridru?ite se tiso?im posameznikom in podjetjem, ki zagotavljajo, da imajo pokritost sledenja po vsem svetu na enem mestu, z uporabo Ship24.
Sledite paketu z Yodel
DPD

DPD sledenje po?iljki

Dynamic Parcel Distribution (DPD) je mednarodna storitev hitre dostave s sede?em v Evropi. DPD ima ve? kot 830 terminalov v ve? kot 40 dr?avah sveta. Vendar pa z univerzalno funkcijo sledenja paketov Ship24 ni pomembno, od kod je va?a DPD po?iljka odposlana ali dostavljena, vedno lahko dobite najnovej?e informacije o sledenju tukaj.
Sledite paketu z DPD
Yanwen

Yanwen sledenje po?iljki

Yanwen je eno najve?jih logisti?nih podjetij na Kitajskem in je prednostni partner za dostavo izdelkov, naro?enih pri Alibabi. Ne glede na to, ali redno kupujete pri Alibabi ali redno uporabljate Yanwen, lahko dobite 100-odstotno spremljanje posodobitev dogodkov in obvestil za vse pakete, poslane z Yanwen. Zagotovite si univerzalno sledenje Yanwen za vse paketne storitve Yanwen, vklju?no z ePacket in SF-Express, s Ship24.
Sledite paketu z Yanwen
Ekart Logistics

Ekart Logistics sledenje po?iljki

Ekart je indijsko podjetje za logistiko in dobavno verigo, ustanovljeno leta 2009. Ekart je pomagal Flipkartu, najve?jemu indijskemu trgu, pri inoviranju storitev dostave z gotovino in zagotavljanja ?e isti dan. Ekart vsak mesec dostavi do 10 milijonov na ve? kot 3800 po?tnih ?tevilk. S Ship24 lahko vnesete do 10 Ekartovih ?tevilk za sledenje in dobite najnovej?e posodobitve sledenja na svetovno znanem spletnem mestu tretje osebe.
Sledite paketu z Ekart Logistics
Oglejte si vse zasebne kurirje →

Sledite naro?ilom z vseh va?ih najljub?ih tr?nic, tukaj

Za najbolj?e sledenje na vseh va?ih najljub?ih tr?nicah in spletnih trgovinah izberite strokovnjake za sledenje paketov, Ship24.

AliExpress

AliExpress sledenje po?iljki

AliExpress je ena izmed najbolj priljubljenih spletnih tr?nic na Kitajskem, ki prodaja in po?ilja blago, od gospodinjskih pripomo?kov in obla?il do elektronike in dodatkov za hi?ne ljubljen?ke. Pakete AliExpress obi?ajno po?ilja Yanwen, vendar jih lahko v nekaterih okoli??inah obravnavajo tudi drugi zasebni kurirji, v?asih pa tudi kitajska po?ta. Ship24 ponuja sledenje pri vseh kurirjih, ki se uporabljajo za naro?ila na AliExpressu.
Sledite paketu z AliExpress
Wish

Wish sledenje po?iljki

Wish marketplace je med 10 najve?jimi kitajskimi e-trgovinskimi podjetji, ki kupcem ponuja dostop do nekaterih najbolj konkuren?nih cen ?irokega nabora izdelkov. Medtem ko lahko naro?ilom in paketom Wish sledite s sledilnikom po?iljanja Wish, ker to podjetje uporablja ve? razli?nih kurirjev, je Ship24 najbolj?i na?in za zagotovitev dostopa do sledenja od konca do konca va?e po?iljke ?elja.
Sledite paketu z Wish
eBay

eBay sledenje po?iljki

eBay je izjemno priljubljena tr?nica med podjetji in stranko, ki ponuja dostavo blaga prek neodvisnih logisti?nih ponudnikov, ladijskih prevoznikov, carinskih posrednikov, drugih podizvajalcev in ?pediterjev. Ker eBay uporablja ve? operaterjev, je priporo?ljivo slediti s storitvijo sledenja, ki ima funkcijo navzkri?ne kurirske slu?be, kot je Ship24.
Sledite paketu z eBay
Amazon

Amazon sledenje po?iljki

Amazon.com je dale? najve?ji svetovni spletni trgovec z resni?no globalno prisotnostjo. Poleg prodaje ?iroke palete blaga ter nekaterih preto?nih in tehnolo?kih storitev Amazon vodi tudi lastno Amazonovo dostavo paketov in logisti?no vejo, ki vklju?uje Amazonove storitve sledenja paketom. Amazon ?e vedno uporablja druge logisti?ne operaterje tretjih oseb, zlasti za dostavo v zadnjem kilometru.
Sledite paketu z Amazon
Etsy

Etsy sledenje po?iljki

Etsy je priljubljena tr?nica za edinstvene in ustvarjalne izdelke in se uporablja po vsem svetu. Tr?nica privablja kupce, ki i??ejo posebne izdelke ro?ne obrti. Medtem ko Etsy olaj?a prodajo blaga, je mednarodno po?iljanje Etsy dodeljeno zunanjim izvajalcem logisti?nih podjetij in po?tnih operaterjev, kot sta USPS in FedEx v ZDA, pa tudi mnogim drugim v tujini.
Sledite paketu z Etsy
ASOS

ASOS sledenje po?iljki

ASOS, eno najve?jih modnih spletnih mest na svetu, vsako leto sprejme na milijone naro?il za dostavo. Za dostavo obi?ajno skrbita logistiki WN Direct in TRAKPAK, pogosto pa se uporabljajo tudi podizvajalci. Prepri?ajte se, da imate zanesljivo sledenje ASOS s Ship24.
Sledite paketu z ASOS
Lazada

Lazada sledenje po?iljki

Lazada je med najbolj?imi spletnimi tr?nicami v jugovzhodni Aziji. Spletni nakupovalni velikan je na voljo v ve? dr?avah, vklju?no z Indonezijo, Malezijo, Filipini, Vietnamom, Tajsko in Singapurjem. Lazada naro?ila dostavlja bodisi lastna logisti?na podru?nica, Lazada eLogistics ali drugi zasebni kurirji, vklju?no z ABX Express, GDEX, Poslaju, NinjaVan in TA-Q-BIN.
Sledite paketu z Lazada
Allegro

Allegro sledenje po?iljki

Allegro je najbolj priljubljena nakupovalna platforma na Poljskem in najve?je spletno mesto za e-trgovino v evropski regiji. Allegro ima na platformi ve? kot 135.000 prodajalcev in svojim strankam ponuja lepotne izdelke, igra?e, obla?ila in dodatke, avtomobile in ?iroko paleto drugih izdelkov. Svoje stranke zadovoljuje s hitro in brezpla?no dostavo ter sodobnim in varnim na?inom pla?evanja.
Sledite paketu z Allegro
Walmart

Walmart sledenje po?iljki

Walmart je ena najve?jih ameri?kih korporacij, ki upravlja ve? trgovskih verig, ki ponujajo vrsto izdelkov, vklju?no z vsem, od hipermarketov do diskontnih veleblagovnic. Pred kratkim je Walmart za?el izkori??ati e-trgovino s ponudbo dostave ?ivil, med drugimi storitvami, ki jih zagotavlja vrsta tretjih operaterjev. Brez skrbi, sledenje naro?ilom v Walmartu je preprosto s Ship24!
Sledite paketu z Walmart
Rakuten

Rakuten sledenje po?iljki

Rakuten je japonska spletna trgovina, ki svojim strankam ponuja nakupovanje in vra?ilo denarja v ve? kot 3500 trgovinah. Z ve? kot 15 milijoni uporabnikov na njihovi platformi je Rakuten od leta 1998 zagotovil ve? kot milijardo dolarjev denarne podpore. Deluje tako, da trgovine pla?ajo Rakutenu za vsako stranko, ki jo pripeljejo v njihovo trgovino, v zameno pa Rakuten to provizijo deli s svojimi stranke.
Sledite paketu z Rakuten
Zalando

Zalando sledenje po?iljki

Zalando je ve?nacionalna platforma za e-trgovino, ki je specializirana za modo. Zalando ponuja dostavo strankam v ve? kot 15 dr?avah, kar se ve?inoma izvaja prek zunanjih logisti?nih ponudnikov in kurirjev podizvajalcev. Ship24 ponuja sledenje vsem ve?jim kurirjem, ki jih uporablja Zalando, vklju?no z DPD, TNT, GEODIS in tako naprej.
Sledite paketu z Zalando
Taobao

Taobao sledenje po?iljki

Taobao je morda znan kot kitajski eBay, vendar je ena najve?jih spletnih trgovin od potro?nikov do potro?nikov na svetu in je ?e posebej osredoto?ena na kon?nega uporabnika. Taobao je ustvarila skupina Alibaba, naro?ila s spletnega mesta pa dostavlja ogromna mre?a zasebnih kurirjev in nacionalnih po?tnih operaterjev, zlasti ko gre za mednarodna naro?ila. Nekateri od teh kurirjev so JCEX, China Post EMS, ABX Express, DEX-I, GDEX, USPS in tako naprej.
Sledite paketu z Taobao
Flipkart

Flipkart sledenje po?iljki

Flipkart je hitro rasto?e podjetje za e-trgovino v Bengaluruju v Indiji, ki ga je kupila ameri?ka maloprodajna korporacija Walmart. Velja za najve?je podjetje za e-trgovino v Indiji, ki svojim strankam zagotavlja izdelke, kot so pripomo?ki, obla?ila, potreb??ine za dom, knjige in drugo. Flipkart ima h?erinska podjetja, kot so Myntra, eBay.in in Ekart Logistics, ki jih uporabljajo za dostavo artiklov.
Sledite paketu z Flipkart
Tokopedia

Tokopedia sledenje po?iljki

Tokopedia je spletna tr?nica s sede?em v Indoneziji, ki svojim prodajalcem ponuja tudi tehnolo?ke re?itve. Prodajalci na Tokopediji prodajajo izbor predmetov, ki jih kupci lahko kupijo, kot so gospodinjski predmeti, mobilni telefoni, otro?ke potreb??ine in moda. Tokopedia izstopa od drugih tr?nic zaradi relativno poceni in tr?nih izdelkov v primerjavi s priljubljenimi trgovinami, kot sta Lazada ali Shopee.
Sledite paketu z Tokopedia
Mercado Libre

Mercado Libre sledenje po?iljki

Mercado Libre je znano, da je najve?je podjetje za e-trgovino in fintech v Ju?ni Ameriki. Je argentinsko podjetje s sede?em v Urugvaju in ima veliko blagovnih znamk in prodajalcev, ki svoje izdelke prodajajo na spletnem mestu. Kupci lahko nakupujejo pija?o, tehnologijo, dodatke za vozila, ?portno opremo in ?tevilne druge kategorije. Tam svoje izdelke prodajajo tudi znamke, kot so Adidas, Peugeot, Phillips in Lego.
Sledite paketu z Mercado Libre
Myntra

Myntra sledenje po?iljki

Myntra je brez dvoma eno najve?jih spletnih mest za e-trgovino v Indiji in velja za vse va?e modne in ?ivljenjske potrebe. S ?irokim izborom blagovnih znamk in artiklov na svoji platformi si Myntra prizadeva svojim strankam po vsej dr?avi omogo?iti nakupovanje z vrsto izbire najnovej?ih in najbolj trendovskih modnih in ?ivljenjskih izdelkov v brezskrbni in veseli izku?nji.
Sledite paketu z Myntra
Vova

Vova sledenje po?iljki

Vova se ozna?uje kot zabavno nakupovalno izku?njo z relativno poceni izdelki, ki so na voljo za mednarodno dostavo. Sledenje paketu Vova je preprosto, saj boste morali v iskalno vrstico na spletnem mestu Ship24 vnesti svojo ?tevilko za sledenje Vova, da dobite najnovej?e informacije o lokaciji in stanju va?ega paketa Vova.
Sledite paketu z Vova
Shopee

Shopee sledenje po?iljki

Shopee je ?e ena spletna platforma, ki kupcem omogo?a povezovanje s prodajalci razli?nih izdelkov. Shopee je glavni tekmec Lazade, saj deluje v vzhodnoazijski regiji, v dr?avah, kot so Indonezija, Malezija, Filipini, Vietnam in Singapur. Naro?ila se dostavljajo z regionalnimi kurirji, ki vklju?ujejo ABX Express, NinjaVan, LBC Express, Black Arrow Express in Skynet.
Sledite paketu z Shopee
SHEIN

SHEIN sledenje po?iljki

SHEIN je globalna platforma za e-trgovino, ki privablja svoje potro?nike k trgovcem z modo in ?ivljenjskim slogom. SHEIN se osredoto?a predvsem na ?ensko modo, ponuja pa tudi mo?ka obla?ila, ?evlje, torbe, kose nakita ter druge modne in trendovske izdelke. S svojimi cenovno dostopnimi obla?ili je njegov cilj tekmovati in premagati modne velikane, kot so Zara, ASOS, Fashion Nova in H&M.
Sledite paketu z SHEIN
TikTok

TikTok sledenje po?iljki

TikTok je video platforma kratke oblike, ki se je nedavno raz?irila na trg e-trgovine. TikTok bo blagovnim znamkam, prodajalcem ali trgovcem omogo?il, da predstavijo svoje izdelke v sami aplikaciji. Zaenkrat je trgovina TikTok na voljo samo v Veliki Britaniji, nekaterih dr?avah jugovzhodne Azije in ZDA. S to raz?iritvijo bi lahko TikTok predstavljal glavnega tekmeca titanom e-trgovine, kot sta Amazon ali eBay.
Sledite paketu z TikTok
Temu

Temu sledenje po?iljki

Temu je spletna tr?nica s sede?em v Bostonu v Zdru?enih dr?avah, septembra 2022 pa jo je lansiralo njeno mati?no podjetje Pinduoduo, kitajska tr?nica e-trgovine. Temu svojim severnoameri?kim potro?nikom ponuja izdelke, kot so igra?e, elektronika, dodatki, obla?ila, gospodinjske potreb??ine in druge kategorije po zelo ugodnih cenah in hitrem ?asu dostave. Njegov namen je soo?iti se z rasto?imi spletnimi trgovinami, kot je SHEIN.
Sledite paketu z Temu

Zmo?nost sledenja mednarodnim kurirjem na dosegu roke

Pri?evanja in ocene

Mnenja na?ih zadovoljnih strank za sledenje paketov:

     Ship24 mi daje posodobitve po korakih za vsa moja naro?ila e-trgovine, ne glede na to, ali jih naro?im s Kitajske ali iz Evrope. Vem, da lahko preverim stanje svojih paketov, pomeni, da vem, da moja po?iljka ni bila izgubljena ali gre na napa?en cilj.

Eric Shawman
United States

     V?asih sem moral preklapljati med ve? spletnimi mesti za sledenje za mednarodna naro?ila, zdaj pa lahko vse naredim na enem mestu. To je ogromno zagotovilo, da lahko kadar koli dobim mednarodno sledenje, ne glede na to, kdo obdeluje mojo po?iljko.

Joseph Rivierdi
Italy

Podjetja, ki jim nudimo storitve IOSS, so napisala:

     Celoten postopek, od registracije do stalne skladnosti, je bil zame zelo preprost in jasen. Zdi se mi, da so predlo?ene predloge za napoved DDV zelo uporabne in njihova ekipa je hitro odgovorila na vsa moja vpra?anja.

Yuna Olcer

     Va?e spletno mesto je bilo veliko bolj iz?rpno od drugih in klepetalnica je bila res v pomo? pri odgovorih na na?a vpra?anja. La?je mi je priporo?iti podjetje za registracijo za IOSS.

Kovaleva Sergeevna

Ship24 je enaka najbolj?i podpori v razredu

Tukaj v Ship24 smo ponosni na na?o najbolj?o podporo strankam v svojem razredu. Zato smo zgradili na?e spletno mesto s temeljitimi vodniki, kakovostno vsebino s pogostimi vpra?anji, funkcijo klepeta v ?ivo in ?e ve?, tako da so vse informacije, ki jih potrebujete, tukaj.

Kako lahko sledim kateremu koli paketu s Ship24?

Kako sledim ekspresnemu paketu?

Kako sledim svoji mednarodni po?iljki?

Ali lahko spremljam to?no lokacijo svojega paketa?

Kako natan?no je sledenje paketom?

Ali lahko spremljam svoj paket prek SMS-a ali besedilnega sporo?ila?

Kje bo ?tevilka za sledenje moje po?iljke?

Ali lahko sledim paketu s svojim imenom?

Kako lahko brezpla?no dostopam do sledenja naro?il?

Katere posodobitve sledenja paketom bom prejel?

Kaj je sledilna ?tevilka?

Ali je ID za sledenje enak ?tevilki za sledenje?

Ali bo sledenje naro?ilu pomenilo, da bo dostavljeno hitreje?

Zakaj se moja ?tevilka za sledenje ne posodablja?

Zakaj moja sledilna ?tevilka ne deluje?

Zakaj ne morem slediti svojemu paketu?

Koliko ?asa traja, preden postane sledilna ?tevilka paketa sledljiva?

Ali lahko sledim paketu po naslovu?

Zakaj je moj paket "zataknjen v prevozu"?

Zakaj je moja po?iljka ?Ni najdena??

Mislim, da imam te?ave z dostavo paketov, ali lahko sledenje pomaga?

Kaj pomenijo dogodki sledenja paketom?

Kateri je najbolj?i na?in za brezpla?no sledenje paketom?

Kako lahko sledim svojemu letalskemu tovoru?

Z nadaljevanjem sogla?ate z uporabo pi?kotkov. Ve? informacij
双色球软件