?led? swoj? przesy?k? z Ship24

Uniwersalne ?ledzenie paczki od UPS, FedEx, DHL, USPS, China Post i innych!

Zaufany przez firmy logistyczne, platformy handlowe i sprzedawców na ca?ym ?wiecie.

Po??czeni kurierzy 1524+
Monitorowanie jako?ci danych 24/7
?ledzone przesy?ki 300M+

Uporz?dkuj i przejrzyj wszystkie swoje przesy?ki dzi?ki naszemu pulpitowi nawigacyjnemu przesy?ek

Niezale?nie od tego, czy ?ledzisz jedn?, czy milion, Pulpit ?ledzenia przesy?ek to pot??ne narz?dzie do ?ledzenia, które pomaga by? na bie??co z podró?? paczki od pocz?tku do końca. Wybierz opcj? dodania wielu przesy?ek za pomoc? jednego polecenia kopiuj-wklej lub nawet dodaj do 100 000 przesy?ek w jednym pliku CSV.

Ship24 Shipment Tracking Dashboard

Kompletne rozwi?zania IOSS od Ship24

Kompletne rozwi?zania IOSS

Nasze rozwi?zanie IOSS zapewni nie tylko wa?ny numer IOSS, ale tak?e b?dzie wspiera? wszystkie bie??ce administracje zwi?zane z podatkiem VAT w odniesieniu do wszystkich towarów wysy?anych do dowolnego kraju UE.

Szybka integracja IOSS

Specjalizujemy si? w usprawnianiu przej?cia biznesu IOSS na nowe przepisy UE dotycz?ce podatku VAT, aby mogli w pe?ni wykorzysta? zalety IOSS.

Pe?ne zalety IOSS

Zapewnij kupuj?cym w UE najlepsz? jako?? obs?ugi po zakupie dzi?ki po?rednikowi IOSS, który oferuje pe?n? przejrzysto?? i usuwa wszystkie ukryte op?aty.

Przewaga konkurencyjna w sprzeda?y do UE

Ekonomiczny i szybki czas realizacji importu, który zapewnia doskona?e wra?enia dla Twoich klientów.

reprezentacja podatkowa w ca?ej UE

Oferujemy pe?n? reprezentacj? w zakresie podatku VAT, zapewniaj?c spe?nienie wszystkich wymogów dotycz?cych podatku VAT w UE, w tym comiesi?czne wsparcie w zakresie sk?adania wniosków i kontrole przed?o?enia przez nasz zespó? ekspertów.

Najlepsze w swojej klasie wsparcie

Jako eksperci ds. mi?dzynarodowych wysy?ek dostarczamy najlepsze w swojej klasie uniwersalne opcje ?ledzenia i wysy?ki, a nasze kompleksowe rozwi?zania IOSS odzwierciedlaj? nasze zaanga?owanie w optymalizacj? do?wiadczeń naszych klientów.

People working on laptops

Wysy?ka z Chin rozwi?zań

Pot??ne rozwi?zania Tracking API i Webhook

Dost?p do ponad 1200 kurierów i firm logistycznych

Wystarczy u?y? numeru ?ledzenia, aby Ship24 natychmiast rozpozna? kuriera, u którego jest obs?ugiwana Twoja przesy?ka, aby dostarczy? Ci najnowsze informacje o ?ledzeniu przesy?ki.

Funkcja ?ledzenia wielu operatorów

Nasze kompleksowe ?ledzenie oznacza, ?e nawet je?li Twoja przesy?ka jest obs?ugiwana przez wielu kurierów, nadal b?dziesz otrzymywa? 100% aktualizacji zdarzeń ?ledzenia w miar? ich pojawiania si?.

B?yskawicznie szybka integracja

Zapoznaj si? z nasz? dokumentacj?, aby dowiedzie? si?, jak ?atwo w kilka minut wyposa?y? swoj? firm? w pot??ny interfejs API ?ledz?cy.

Dane z obs?ug? sztucznej inteligencji

Od rozpoznawania wzorców numerów ?ledzenia po inteligentne wykrywanie statusu przesy?ki, sztuczna inteligencja jest wbudowana w rdzeń naszego systemu.

Najlepsze w swojej klasie wsparcie

Responsywny wewn?trzny zespó? wsparcia sk?adaj?cy si? z mi?dzynarodowych ekspertów ds. wysy?ki, z korporacyjnymi mened?erami SLA/dedykowanymi klientami dost?pnymi dla szerszych potrzeb.

Gwarantowane ?ledzenie od końca do końca

Nawet je?li numer ?ledzenia zmieni si? na trasie, nasz interfejs API nadal b?dzie pozyskiwa? i dostarcza? najnowsze informacje o ?ledzeniu przesy?ki.

Kompleksowe ?ledzenie przesy?ek dla ponad 1200 kurierów

Uniwersalny system ?ledzenia Ship24 to najszybsza us?uga ?ledzenia, skanuj?ca jednocze?nie tysi?ce sklepów i dostawców us?ug logistycznych, aby dostarczy? naj?wie?sze informacje na temat Twojej przesy?ki, gdziekolwiek si? znajdujesz na ca?ym ?wiecie.

Po prostu wprowad? numer ?ledzenia na stronie internetowej i natychmiast uzyskaj informacje o ?ledzeniu wszystkich swoich paczek i paczek w czasie rzeczywistym!

Kompletne rozwi?zania do ?ledzenia dla firm i osób fizycznych

Ship24 dostarcza 100 procent aktualizacji zdarzeń ?ledz?cych na bie??co, w czasie jak najbardziej zbli?onym do rzeczywistego.

Do??cz do milionów ?ledz?cych swoje paczki z ekspertami ds. wysy?ki i ?ledzenia i przywitaj si? z bezstresowym ?ledzeniem.

Utwórz darmowe konto
tracking solution image

Wysy?asz paczk? z państwow? us?ug? pocztow?? Zajmujemy si? Twoim ?ledzeniem.

Canada Post

Canada Post ?ledzenie

Canada Post jest narodowym operatorem pocztowym w Kanadzie i jedn? z najcz??ciej u?ywanych us?ug dostarczania paczek w regionie. Oferuje krajowe i mi?dzynarodowe us?ugi kurierskie, a tak?e jest wykorzystywany jako przewo?nik ostatniej mili we wspó?pracy z innymi krajowymi us?ugami pocztowymi i prywatnymi kurierami. Mo?esz ?ledzi? swoj? paczk? Canada Post lub dowoln? paczk? obs?ugiwan? przez Canada Post bez konieczno?ci logowania si? na ich stronie internetowej. Wprowad? swój numer ?ledzenia Canada Post na stronie internetowej Ship24 i uzyskaj pe?ne informacje o ?ledzeniu przesy?ki na bie??co, niezale?nie od tego, gdzie si? ona znajduje.
?led? swoj? paczk? Canada Post
Japan Post

Japan Post ?ledzenie

Japan Post to du?a krajowa us?uga pocztowa, która oferuje dostawy mi?dzynarodowe we wspó?pracy z innymi operatorami pocztowymi, kurierami i dostawcami us?ug logistycznych. Japan Post zajmuje si? wieloma zamówieniami eCommerce i dostawami na rynku internetowym zarówno w kraju, jak i za granic?. Mo?esz uzyska? pe?ne informacje o ?ledzeniu japońskiej poczty dla dowolnej przesy?ki obs?ugiwanej przez t? organizacj? w Ship24.
?led? swoj? paczk? Japan Post
USPS

USPS ?ledzenie

United States Postal Services (USPS lub US Post) to narodowy amerykański operator pocztowy i jeden z najwi?kszych operatorów dostarczania paczek na ?wiecie. USPS oferuje opcje dostawy na terenie ca?ych Stanów Zjednoczonych i mi?dzynarodowych. USPS dostarcza przesy?ki drog? powietrzn?, l?dow? i morsk?, ale cz?sto paczki s? przekazywane zewn?trznemu kurierowi lub innej krajowej us?udze pocztowej po dotarciu do kraju docelowego. Ship24 oferuje równie? pe?ne ?ledzenie przesy?ek USPS, niezale?nie od tego, gdzie podró?uje Twoja przesy?ka, dostarczaj?c po drodze 100 procent powiadomień o lokalizacji i statusie.
?led? swoj? paczk? USPS
India Post

India Post ?ledzenie

Poczta indyjska, zwana tak?e Departamentem Poczty, to krajowa us?uga pocztowa. Z 155 015 urz?dami pocztowymi rozsianymi po ca?ym kraju, India Post ma jedn? z najwi?kszych sieci urz?dów pocztowych na ca?ym ?wiecie. Niezale?nie od tego, czy jest to przesy?ka Speed Post, czy przesy?ka polecona, mo?esz ?ledzi? paczk? India Post na stronie g?ównej Ship24 i uzyskiwa? informacje o tym, gdzie i kiedy dotr? Twoje paczki w czasie rzeczywistym.
?led? swoj? paczk? India Post
La Poste

La Poste ?ledzenie

La Poste to krajowa podsekcja us?ug pocztowych spó?ki macierzystej Le Groupe La Poste z siedzib? we Francji. La Poste oferuje wiele us?ug pocztowych dla poczty, paczek i nie tylko, a tak?e us?ugi jako wa?ne rozwi?zanie logistyczne w ramach spedycji w Europie ?rodkowej. ?ledzenie La Poste mo?e by? trudne tylko za po?rednictwem strony internetowej przewo?nika, dlatego tysi?ce firm i osób prywatnych prze??cza swoje ?ledzenie na Ship24, aplikacj? do ?ledzenia wielu przewo?ników o uniwersalnym zasi?gu.
?led? swoj? paczk? La Poste
China Post

China Post ?ledzenie

China Post to jedna z najwi?kszych krajowych us?ug pocztowych na ?wiecie, wzmocniona dodatkowo us?ugami ePacket i China Post EMS. Ka?dego roku obs?uguje miliony paczek i paczek. Poniewa? Chiny w dalszym ci?gu prze?ywaj? boom w handlu elektronicznym, s? tak?e g?ównym przewo?nikiem wielu przesy?ek mi?dzynarodowych, które s? przekazywane innym kurierom podczas ich podró?y po ca?ym ?wiecie. Ship24 oferuje bezp?atne informacje o ?ledzeniu China Post przez ca?y przebieg podró?y paczki, niezale?nie od tego, czy jest ona obs?ugiwana w ca?o?ci przez China Post, czy innego kuriera i czy przechodzi ona przez wiele krajów, Ship24 Ci? obejmuje.
?led? swoj? paczk? China Post
PostNL

PostNL ?ledzenie

W 1998 roku z TNT NV, poprzedniego oddzia?u ekspresowego TNT, powsta?a PostNL, publiczna holenderska firma dostarczaj?ca i ?wiadcz?ca us?ugi pocztowe. Dzi? PostNL ?wiadczy ró?norodne us?ugi pocztowe i dor?czania paczek w ca?ej Holandii, a tak?e us?ugi logistyczne w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, W?ochy i Belgia. Aby uzyska? najnowsze informacje o ?ledzeniu na temat aktualnego statusu Twoich przesy?ek, po prostu wprowad? do 10 numerów ?ledzenia PostNL w uniwersalnym systemie ?ledzenia z Ship24.
?led? swoj? paczk? PostNL
Royal Mail

Royal Mail ?ledzenie

Royal Mail to brytyjska krajowa us?uga dor?czania przesy?ek pocztowych, która ?wiadczy krajowe, mi?dzynarodowe i ostatnie us?ugi logistyczne w Wielkiej Brytanii. Jej g?ówne us?ugi paczkowe obejmuj? dostaw?, EMS i spedycj?. Us?uga pocztowa jest jedn? z najstarszych na ?wiecie, ale dzi? nadal ma ogromne znaczenie, pomagaj?c w dostarczaniu us?ug eCommerce do Wielkiej Brytanii z miejsc takich jak Ameryka i Azja. Ship24 zapewnia pe?n? mo?liwo?? ?ledzenia Royal Mail dla wszelkich paczek podró?uj?cych z tym operatorem.
?led? swoj? paczk? Royal Mail
PHLPost

PHLPost ?ledzenie

Filipińska Korporacja Pocztowa, znana równie? jako PHLPost, to krajowa us?uga pocztowa na Filipinach. Od ponad 200 lat PHLPost dedykuje swoje us?ugi ludziom zarówno w kraju, jak i za granic?. PHLPost ma obecnie ponad 1300 pocztowych w ca?ym kraju, zatrudniaj?c ponad 8000 pracowników. Aby uzyska? ?ledzenie przesy?ek w czasie rzeczywistym, ?led? swoje numery ?ledzenia PHLPost w uniwersalnym systemie ?ledzenia Ship24. ?led? do 10 numerów ?ledzenia w tym samym czasie i uzyskaj natychmiastowe wyniki.
?led? swoj? paczk? PHLPost
Zobacz wi?cej krajowych us?ug pocztowych, które ?ledzimy →

?led? przesy?k? na ca?ym ?wiecie i u wielu kurierów, wszystko w jednym miejscu

FedEx

FedEx ?ledzenie

FedEx to jedna z najwi?kszych firm kurierskich i logistycznych na ?wiecie, która oprócz opcji regularnych i mi?dzynarodowych us?ug pocztowych oferuje równie? us?ug? SmartPost. Firma FedEx jest zaanga?owana w dostarczanie przesy?ek typu ?end-to-end” i przez strony trzecie na potrzeby wielu rynków i firm, w tym w dostaw? ?ostatniej mili”. Bez wzgl?du na to, z której us?ugi dostawy FedEx korzystasz, otrzymuj wszystkie powiadomienia o ?ledzeniu zamówienia dost?pne w dowolnym momencie dzi?ki Ship24.
?led? swoj? paczk? FedEx
DTDC

DTDC ?ledzenie

DTDC to firma kurierska oferuj?ca szybkie dostawy paczek na terenie Indii. Zosta?a za?o?ona w 1990 roku i ma swoj? siedzib? w Bangalore w Indiach. DTDC jest partnerem europejskiego kuriera DPD. Obecnie DTDC obs?uguje ponad 570 lokalizacji w ca?ych Indiach. Uzyskaj najnowszy status ?ledzenia kuriera DTDC w uniwersalnym systemie ?ledzenia, takim jak Ship24.
?led? swoj? paczk? DTDC
DHL

DHL ?ledzenie

DHL to wiod?ca na rynku firma kurierska, która oferuje wiele us?ug dostarczania przesy?ek mi?dzynarodowych. Chocia? DHL ma siedzib? w Europie, ma prawdziwie ?wiatowy zasi?g, z biurami i w?asnymi flotami logistycznymi w Afryce, Azji i Ameryce. Jednak bez wzgl?du na to, dok?d lub sk?d zmierza Twoja paczka, mo?esz ?ledzi? przesy?ki DHL od wysy?ki do dostawy dzi?ki Ship24.
?led? swoj? paczk? DHL
Hermes/Evri

Hermes/Evri ?ledzenie

Hermes, obecnie przemianowany na Evri, to mi?dzynarodowa firma kurierska z siedzib? w Hamburgu w Niemczech. Rebranding nazwy i logo ma poprawi? reputacj? firmy. Hermes/Evri reprezentuje wiod?ce w bran?y us?ugi handlowe i logistyczne oraz wspó?pracuje z coraz wi?ksz? liczb? zagranicznych firm logistycznych. ?led? do 10 paczek i otrzymuj informacje o wydarzeniach w czasie rzeczywistym, wprowadzaj?c numery ?ledzenia Hermes/Evri na stronie g?ównej Ship24 i ciesz si? podró?? swoich paczek, a? dotr? one do Twoich drzwi.
?led? swoj? paczk? Hermes/Evri
Delhivery

Delhivery ?ledzenie

Delhivery to indyjska firma kurierska i logistyczna z siedzib? w Gurugram w Indiach. Zosta?a za?o?ona w maju 2011 roku w Delhi. Obecnie Delhivery jest obecnie szybko rozwijaj?c? si? us?ug? ekspresowej dostawy i realizacji dla indyjskich sprzedawców e-commerce. Delhivery ma obecnie 85 magazynów i 24 zautomatyzowane centra sortowania, aw przysz?o?ci planuje jeszcze wi?ksz? rozbudow?. Otrzymuj aktualne informacje o lokalizacji i statusie swoich paczek, wprowadzaj?c numer ?ledzenia Delhivery na Ship24, co jest bezproblemowym i wygodnym sposobem na skontaktowanie si? z paczkami.
?led? swoj? paczk? Delhivery
UPS

UPS ?ledzenie

United Parcel Service (UPS) to jeden z najwi?kszych prywatnych kurierów na ?wiecie. Ma siedzib? w USA, jednak oferuje mi?dzynarodowe us?ugi pocztowe zarówno jako kurier end-to-end, spedytor, jak i us?ugi dostawy ostatniej mili. Jest znany z superszybkich terminów dostaw, z us?ugami dostawy nast?pnego dnia premium, które cz?sto s? ?wiadczone przez wewn?trzne linie lotnicze UPS. Mo?esz ?ledzi? ka?d? paczk? UPS za pomoc? Ship24. Po prostu wprowad? numer ?ledzenia na stronie internetowej i uzyskaj natychmiastowe wyniki dotycz?ce miejsca pobytu Twojej przesy?ki!
?led? swoj? paczk? UPS
TNT

TNT ?ledzenie

Thomas Nationwide Transport, znany równie? jako TNT, to firma, która pierwotnie rozpocz??a dzia?alno?? w Australii, a obecnie dostarcza produkty do wielu krajów na ca?ym ?wiecie. W ci?gu 50 lat firma sta?a si? globalnym przedsi?biorstwem dostarczaj?cym w?asn? flot? samolotów. W 2016 roku TNT sta?o si? cz??ci? FedEx. ?led? do 10 paczek TNT na stronie g?ównej Ship24.
?led? swoj? paczk? TNT
GLS

GLS ?ledzenie

General Logistics System, znany równie? jako GLS, to logistyczna firma kurierska z siedzib? w Amsterdamie w Holandii. Firma, która powsta?a w 1999 roku, specjalizowa?a si? w ?wiatowej wysy?ce i dystrybucji paczek, obs?uguj?c wi?kszo?? krajów w UE i stany w USA. ?led? swoje przesy?ki, wprowadzaj?c numery ?ledzenia GLS za pomoc? Ship24, uniwersalnej witryny ?ledzenia.
?led? swoj? paczk? GLS
Yodel

Yodel ?ledzenie

Yodel to brytyjska firma oferuj?ca us?ugi kurierskie i dostawcze i jest jedn? z najcz??ciej u?ywanych firm obok Royal Mail. Obu tych kurierów mo?na ?ledzi? za pomoc? Ship24, a tak?e tysi?cy innych na ca?ym ?wiecie. Do??cz do tysi?cy osób i firm, które zapewniaj?, ?e maj? zasi?g ?ledzenia na ca?ym ?wiecie w jednym miejscu, korzystaj?c ze Ship24.
?led? swoj? paczk? Yodel
DPD

DPD ?ledzenie

Dynamiczna dystrybucja paczek (DPD) to mi?dzynarodowa us?uga ekspresowej dostawy z siedzib? w Europie. DPD posiada ponad 830 terminali w ponad 40 krajach ?wiata. Jednak dzi?ki uniwersalnej funkcji ?ledzenia przesy?ek Ship24 nie ma znaczenia, sk?d lub dok?d Twoja paczka DPD jest wysy?ana lub dostarczana, zawsze mo?esz uzyska? najnowsze informacje o ?ledzeniu w?a?nie tutaj.
?led? swoj? paczk? DPD
Yanwen

Yanwen ?ledzenie

Yanwen jest jedn? z najwi?kszych firm logistycznych w Chinach i jest preferowanym dostawc? towarów zamawianych w Alibaba. Niezale?nie od tego, czy regularnie kupujesz od Alibaba, czy regularnie korzystasz z Yanwen, mo?esz otrzymywa? 100 procent aktualizacji zdarzeń ?ledzenia i powiadomień dla wszystkich paczek wysy?anych za pomoc? Yanwen. Uzyskaj uniwersalne ?ledzenie Yanwen we wszystkich us?ugach kurierskich Yanwen, w tym ePacket i SF-Express, dzi?ki Ship24.
?led? swoj? paczk? Yanwen
Ekart Logistics

Ekart Logistics ?ledzenie

Ekart to indyjska firma zajmuj?ca si? logistyk? i ?ańcuchem dostaw, za?o?ona w 2009 roku. Ekart pomaga?a Flipkart, najwi?kszemu indyjskiemu marketplace'owi, wprowadza? innowacje w zakresie us?ug dostawy za pobraniem i gwarancji tego samego dnia. Ekart dostarcza do 10 milionów ka?dego miesi?ca do ponad 3800 kodów pocztowych. Dzi?ki Ship24 mo?esz wprowadzi? do 10 numerów ?ledzenia Ekart i uzyska? najnowsze aktualizacje ?ledzenia na znanej na ca?ym ?wiecie stronie internetowej innej firmy.
?led? swoj? paczk? Ekart Logistics
Zobacz wszystkich prywatnych kurierów →

?led? zamówienia ze wszystkich swoich ulubionych rynków, w?a?nie tutaj

Aby uzyska? najlepsze ?ledzenie na wszystkich swoich ulubionych rynkach i sklepach internetowych, wybierz eksperta od ?ledzenia przesy?ek, Ship24.

AliExpress

AliExpress ?ledzenie

AliExpress to jeden z najpopularniejszych rynków internetowych w Chinach, oferuj?cy sprzeda? i wysy?k? towarów, od artyku?ów gospodarstwa domowego i odzie?y po elektronik? i akcesoria dla zwierz?t. Paczki AliExpress s? zwykle wysy?ane za po?rednictwem Yanwen, ale w pewnych okoliczno?ciach mog? by? równie? obs?ugiwane przez innych prywatnych kurierów, a czasem równie? przez China Post. Ship24 oferuje ?ledzenie wszystkich kurierów u?ywanych do zamówień sk?adanych na AliExpress.
?led? swoj? paczk? AliExpress
Wish

Wish ?ledzenie

Wish marketplace znajduje si? w pierwszej dziesi?tce najwi?kszych chińskich firm e-commerce, oferuj?c kupuj?cym dost?p do jednych z najbardziej konkurencyjnych cen szerokiej gamy produktów. Chocia? mo?esz ?ledzi? zamówienia i paczki Wish za pomoc? narz?dzia do ?ledzenia wysy?ki Wish, poniewa? ta firma korzysta z wielu ró?nych kurierów, Ship24 jest najlepszym sposobem, aby zapewni? Ci dost?p do kompleksowego ?ledzenia przesy?ki ?yczeń.
?led? swoj? paczk? Wish
eBay

eBay ?ledzenie

eBay to niezwykle popularny rynek mi?dzy przedsi?biorstwami i klientem, który oferuje dostaw? towarów za po?rednictwem zewn?trznych dostawców us?ug logistycznych, przewo?ników, po?redników celnych, innych podwykonawców i spedytorów. Poniewa? eBay korzysta z wielu przewo?ników, zaleca si? ?ledzenie za pomoc? us?ugi ?ledzenia, która ma funkcj? cross-courier, tak? jak Ship24.
?led? swoj? paczk? eBay
Amazon

Amazon ?ledzenie

Amazon.com jest zdecydowanie najwi?kszym na ?wiecie sprzedawc? internetowym o prawdziwie globalnej obecno?ci. Oprócz sprzeda?y ogromnej ró?norodno?ci towarów, a tak?e niektórych us?ug przesy?ania strumieniowego i technologii, Amazon prowadzi równie? w?asne rami? Amazon Package Delivery i logistyczne, które obejmuje us?ugi ?ledzenia przesy?ek Amazon. Amazon nadal korzysta z us?ug innych zewn?trznych operatorów logistycznych, zw?aszcza w przypadku dostaw na ostatniej mili.
?led? swoj? paczk? Amazon
Etsy

Etsy ?ledzenie

Etsy to platforma handlowa oferuj?ca wyj?tkowe i kreatywne produkty, z której korzysta si? na ca?ym ?wiecie. Targowisko przyci?ga klientów poszukuj?cych przedmiotów wyj?tkowych, o charakterze r?kodzielniczym. Chocia? Etsy u?atwia sprzeda? towarów, wysy?ka mi?dzynarodowa Etsy jest zlecana firmom logistycznym i operatorom pocztowym, takim jak USPS i FedEx w USA, ale wielu innym za granic?.
?led? swoj? paczk? Etsy
ASOS

ASOS ?ledzenie

ASOS to jeden z najwi?kszych serwisów modowych na ?wiecie, który ka?dego roku przyjmuje miliony zamówień. Dostawy s? zwykle obs?ugiwane przez logistyk? WN Direct i TRAKPAK, jednak cz?sto korzysta si? równie? z kurierów podwykonawczych. Upewnij si?, ?e masz niezawodne ?ledzenie ASOS za pomoc? Ship24.
?led? swoj? paczk? ASOS
Lazada

Lazada ?ledzenie

Lazada jest jednym z najlepszych internetowych rynków w Azji Po?udniowo-Wschodniej. Gigant zakupów online jest dost?pny w wielu krajach, w tym w Indonezji, Malezji, Filipinach, Wietnamie, Tajlandii i Singapurze. Zamówienia Lazada s? dostarczane przez w?asne rami? logistyczne Lazada eLogistics lub innych prywatnych kurierów, w tym ABX Express, GDEX, Poslaju, NinjaVan i TA-Q-BIN.
?led? swoj? paczk? Lazada
Allegro

Allegro ?ledzenie

Allegro to najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce i najwi?kszy serwis eCommerce w Europie. Allegro posiada na platformie ponad 135 000 sprzedawców i dostarcza swoim klientom produkty kosmetyczne, zabawki, odzie? i akcesoria, motoryzacj? oraz szerok? gam? innych produktów. Swoich klientów zadowala szybk? i darmow? dostaw? oraz nowoczesnym i bezpiecznym sposobem p?atno?ci.
?led? swoj? paczk? Allegro
Walmart

Walmart ?ledzenie

Walmart to jedna z najwi?kszych amerykańskich korporacji, która zarz?dza wieloma sieciami detalicznymi oferuj?cymi szerok? gam? produktów, od hipermarketów po dyskontowe domy towarowe. Ostatnio Walmart zacz?? czerpa? korzy?ci z handlu elektronicznego, oferuj?c mi?dzy innymi dostaw? artyku?ów spo?ywczych, które s? ?wiadczone przez szereg zewn?trznych operatorów. Nie martw si? jednak, ?ledzenie zamówień Walmart jest ?atwe dzi?ki Ship24!
?led? swoj? paczk? Walmart
Rakuten

Rakuten ?ledzenie

Rakuten to japoński sklep internetowy, który oferuje swoim klientom zakupy i zwrot gotówki w ponad 3500 sklepach. Z ponad 15 milionami u?ytkowników na swojej platformie, Rakuten od 1998 roku zapewni? gotówk? w wysoko?ci ponad miliarda dolarów. Dzia?a to w ten sposób, ?e sklepy p?ac? Rakutenowi za ka?dego klienta, którego przyprowadz? do swojego sklepu, aw zamian Rakuten dzieli si? t? prowizj? ze swoimi klienci.
?led? swoj? paczk? Rakuten
Zalando

Zalando ?ledzenie

Zalando to mi?dzynarodowa platforma eCommerce, która specjalizuje si? w modzie. Zalando oferuje dostaw? do klientów w ponad 15 krajach, która odbywa si? g?ównie za po?rednictwem zewn?trznych dostawców us?ug logistycznych i podwykonawców kurierów. Ship24 oferuje ?ledzenie wszystkich g?ównych kurierów u?ywanych przez Zalando, w tym DPD, TNT, GEODIS i tak dalej.
?led? swoj? paczk? Zalando
Taobao

Taobao ?ledzenie

Taobao mo?e by? znany jako chiński eBay, ale jest jednym z najwi?kszych na ?wiecie sklepów internetowych typu ?konsument-do-konsument” i jest szczególnie skoncentrowany na u?ytkowniku końcowym. Taobao zosta?o stworzone przez Alibaba Group, a zamówienia z witryny s? dostarczane przez ogromn? sie? prywatnych kurierów i krajowych operatorów pocztowych, szczególnie w przypadku zamówień mi?dzynarodowych. Niektórzy z tych kurierów to JCEX, China Post EMS, ABX Express, DEX-I, GDEX, USPS i tak dalej.
?led? swoj? paczk? Taobao
Flipkart

Flipkart ?ledzenie

Flipkart to szybko rozwijaj?ca si? firma eCommerce w Bengaluru w Indiach, która zosta?a kupiona przez amerykańsk? korporacj? detaliczn? Walmart. Jest uwa?ana za najwi?ksz? firm? eCommerce w Indiach, która dostarcza swoim klientom produkty takie jak gad?ety, odzie?, artyku?y gospodarstwa domowego, ksi??ki i inne. Flipkart ma spó?ki zale?ne, takie jak Myntra, eBay.in i Ekart Logistics, których u?ywaj? do dostarczania przedmiotów.
?led? swoj? paczk? Flipkart
Tokopedia

Tokopedia ?ledzenie

Tokopedia to internetowy rynek internetowy z siedzib? w Indonezji, który oferuje równie? rozwi?zania technologiczne swoim dostawcom. Sprzedawcy w Tokopedii sprzedaj? asortyment artyku?ów, które klienci mog? kupi?, takich jak artyku?y gospodarstwa domowego, telefony komórkowe, artyku?y dla dzieci i ubrania. Tokopedia wyró?nia si? na tle innych marketplace'ów relatywnie tanimi i negocjowalnymi produktami w porównaniu do popularnych sklepów typu Lazada czy Shopee.
?led? swoj? paczk? Tokopedia
Mercado Libre

Mercado Libre ?ledzenie

Mercado Libre jest znane jako najwi?ksza firma eCommerce i fintech w Ameryce Po?udniowej. Jest to argentyńska firma z siedzib? w Urugwaju, która ma wiele marek i sprzedawców sprzedaj?cych swoje produkty na stronie internetowej. Klienci mog? kupowa? napoje, technologie, akcesoria samochodowe, sprz?t sportowy i wiele innych kategorii. Swoje produkty sprzedaj? tam równie? takie marki jak Adidas, Peugeot, Phillips czy Lego.
?led? swoj? paczk? Mercado Libre
Myntra

Myntra ?ledzenie

Myntra jest bez w?tpienia jedn? z najwi?kszych witryn eCommerce w Indiach i uwa?a si?, ?e zaspokaja wszystkie Twoje potrzeby zwi?zane z mod? i stylem ?ycia. Dzi?ki szerokiemu wyborowi marek i artyku?ów na swojej platformie, Myntra stara si? zapewni? swoim klientom w ca?ym kraju mo?liwo?? robienia zakupów z szerok? gam? najnowszych i najmodniejszych produktów zwi?zanych z mod? i stylem ?ycia w bezproblemowy i radosny sposób.
?led? swoj? paczk? Myntra
Vova

Vova ?ledzenie

Vova prezentuje si? jako przyjemne do?wiadczenie zakupowe, ze stosunkowo tanimi produktami dost?pnymi do wysy?ki mi?dzynarodowej. ?ledzenie przesy?ki Vova jest ?atwe, poniewa? wystarczy wpisa? swój numer ?ledzenia Vova w pasku wyszukiwania na stronie Ship24, aby uzyska? najnowsze informacje o lokalizacji i statusie Twojej przesy?ki Vova.
?led? swoj? paczk? Vova
Shopee

Shopee ?ledzenie

Shopee to kolejna platforma internetowa, która umo?liwia kupuj?cym ??czenie si? ze sprzedawcami ró?nych produktów. Shopee jest g?ównym rywalem Lazady, poniewa? dzia?a w regionie Azji Wschodniej, w krajach takich jak Indonezja, Malezja, Filipiny, Wietnam i Singapur. Zamówienia s? dostarczane za po?rednictwem regionalnych kurierów, takich jak ABX Express, NinjaVan, LBC Express, Black Arrow Express i Skynet.
?led? swoj? paczk? Shopee
SHEIN

SHEIN ?ledzenie

SHEIN to globalna platforma e-commerce, która kusi swoich konsumentów sklepami z mod? i stylem ?ycia. SHEIN koncentruje si? g?ównie na modzie damskiej, ale oferuje równie? odzie? m?sk?, buty, torby, bi?uteri? i inne modne i modne artyku?y. Dzi?ki przyst?pnej cenowo odzie?y, jej celem jest konkurowanie i pokonanie gigantów mody, takich jak Zara, ASOS, Fashion Nova i H&M.
?led? swoj? paczk? SHEIN
TikTok

TikTok ?ledzenie

TikTok to platforma krótkich filmów, która niedawno rozszerzy?a swoj? dzia?alno?? na rynek e-commerce. TikTok pozwoli markom, sprzedawcom lub handlowcom prezentowa? swoje produkty w samej aplikacji. Jak dot?d sklep TikTok jest dost?pny tylko w Wielkiej Brytanii, niektórych krajach Azji Po?udniowo-Wschodniej i Stanach Zjednoczonych. Dzi?ki tej ekspansji TikTok mo?e stanowi? g?ównego konkurenta dla tytanów handlu elektronicznego, takich jak Amazon czy eBay.
?led? swoj? paczk? TikTok
Temu

Temu ?ledzenie

Temu to internetowa platforma handlowa z siedzib? w Bostonie w Stanach Zjednoczonych, uruchomiona we wrze?niu 2022 r. przez jej spó?k?-matk?, Pinduoduo, chińsk? platform? handlu elektronicznego. Temu oferuje swoim konsumentom w Ameryce Pó?nocnej produkty, takie jak zabawki, elektronik?, akcesoria, ubrania, artyku?y gospodarstwa domowego i inne kategorie w bardzo przyst?pnych cenach i krótkim czasie dostawy. Ma na celu stawienie czo?a rozwijaj?cym si? sklepom internetowym, takim jak SHEIN.
?led? swoj? paczk? Temu

Mo?liwo?? ?ledzenia przesy?ek kurierskich na wyci?gni?cie r?ki

Referencje i recenzje

Recenzje naszych zadowolonych klientów ?ledz?cych przesy?ki:

     Ship24 daje mi szczegó?owe informacje na temat wszystkich moich zamówień eCommerce, niezale?nie od tego, czy zamawiam je z Chin, czy z Europy. Wiedza, ?e mog? sprawdzi? status moich paczek, oznacza, ?e wiem, ?e moja paczka nie zagin??a lub trafia do niew?a?ciwego miejsca przeznaczenia.

Eric Shawman
United States

     Kiedy? musia?em prze??cza? si? mi?dzy wieloma witrynami ?ledz?cymi zamówienia mi?dzynarodowe, ale teraz mog? to wszystko zrobi? w jednym miejscu. To ogromne zapewnienie, ?e mog? uzyska? mi?dzynarodowy monitoring w dowolnym momencie, niezale?nie od tego, kto obs?uguje moj? paczk?.

Joseph Rivierdi
Italy

Firmy, dla których ?wiadczymy us?ugi IOSS napisa?y:

     Ca?y proces, od rejestracji do bie??cej zgodno?ci, by? dla mnie bardzo prosty i nieskomplikowany. Uwa?am, ?e dostarczone szablony deklaracji VAT s? bardzo przydatne, a na wszelkie pytania, które otrzyma?em, ich zespó? szybko odpowiedzia?.

Yuna Olcer

     Twoja strona internetowa by?a znacznie bardziej wszechstronna ni? inne, a chatbox by? naprawd? pomocny w odpowiadaniu na nasze pytania. U?atwi?o mi to zarekomendowanie firmy, w której mog? zarejestrowa? si? w IOSS.

Kovaleva Sergeevna

Ship24 to najlepsze w swojej klasie wsparcie

W Ship24 jeste?my dumni z naszej najlepszej w swojej klasie obs?ugi klienta. Dlatego stworzyli?my nasz? stron? internetow? z dok?adnymi przewodnikami, wysokiej jako?ci tre?ci? FAQ, funkcj? czatu na ?ywo i nie tylko, wi?c wszystkie potrzebne informacje s? tutaj.

Jak mog? ?ledzi? dowoln? paczk? za pomoc? Ship24?

Jak ?ledzi? przesy?k? ekspresow??

Jak mog? ?ledzi? moj? przesy?k? mi?dzynarodow??

Czy mog? ?ledzi? dok?adn? lokalizacj? mojej paczki?

Jak dok?adne jest ?ledzenie przesy?ek?

Czy mog? ?ledzi? moj? paczk? za pomoc? wiadomo?ci SMS lub SMS?

Gdzie b?dzie znajdowa? si? numer ?ledzenia mojej przesy?ki?

Czy mog? ?ledzi? paczk? podaj?c swoje imi? i nazwisko?

Jak mog? bezp?atnie uzyska? dost?p do ?ledzenia zamówień?

Jakie aktualizacje ?ledzenia przesy?ek otrzymam?

Co to jest numer ?ledzenia?

Czy identyfikator ?ledzenia jest taki sam jak numer ?ledzenia?

Czy ?ledzenie zamówienia oznacza, ?e zostanie ono dostarczone szybciej?

Dlaczego mój numer ?ledzenia nie jest aktualizowany?

Dlaczego mój numer ?ledzenia nie dzia?a?

Dlaczego nie mog? ?ledzi? mojej przesy?ki?

Ile czasu zajmuje ?ledzenie numeru przesy?ki?

Czy mog? ?ledzi? przesy?k? wed?ug adresu?

Dlaczego moja przesy?ka utkn??a w transporcie?

Dlaczego moja przesy?ka ma komunikat ?Nie znaleziono”?

My?l?, ?e wyst?pi? problem z dostaw? mojej przesy?ki. Czy ?ledzenie przesy?ki mo?e pomóc?

Co oznaczaj? zdarzenia ?ledzenia przesy?ek?

Jaki jest najlepszy sposób na bezp?atne ?ledzenie przesy?ek?

Jak mog? ?ledzi? mój ?adunek lotniczy?

Kontynuuj?c, wyra?asz zgod? na u?ywanie plików cookie. Wi?cej informacji
双色球软件