FedEx siunt? sekimas

FedEx siunt? sekimas

Kurjerin?s tarnybos

Naudodamiesi ?FedEx“ steb?jimo galia, jūs gaunate prieig? prie siuntinio vietos, numatomo pristatymo laiko ir net pristatymo ?rodymo atnaujinim? realiuoju laiku. Gausite prane?imus apie svarbiausius etapus, tod?l niekada nepraleisite pristatymo.

?sivaizduokite, kaip patogu tiksliai ?inoti, kada jūs? siuntinys bus pristatytas, kad gal?tum?te susitarti d?l buvimo ar atlikti būtinus pasiruo?imus. Naudodami FedEx steb?jim? galite u?tikrintai planuoti savo dien?, suma?indami netikrum? ir padidindami patogum?.

FedEx siuntinio sekimas

Kaip gauti ?FedEx“ siuntinio steb?jim?

Galite steb?ti savo ?FedEx“ paket? tiesiogiai naudodami ?FedEx“ steb?jimo paslaugas arba galite naudoti populiari? ?Ship24“ svetain?, kad gal?tum?te sekti siuntin? naudodami tik ?FedEx“ sekimo numer?. Skirtumas tarp ?i? dviej? dalyk? yra tas, kad kartais tur?site pateikti daugiau informacijos, kad pad?tum?te ?FedEx“ rasti jūs? paketus, ir gali tekti prisijungti, kad pamatytum?te tam tikr? informacij?.

Naudojant Ship24, klientams tereikia ? paie?kos juost? ?vesti iki 10 FedEx sekimo numeri?, o visa kita padarys galinga sekimo sistema. Be to, galite ne tik sekti kurjerius, bet ir savo u?sakymus, kuriuos ?FedEx“ pristato i? tūkstan?i? prekyvie?i? visame pasaulyje.

Steb?kite iki 10 ?FedEx“ steb?jimo numeri? ?Ship24“.

?domu tai, kad ?FedEx“ steb?jimo numeriai i? prad?i? buvo i?rasti, kad vidiniais tikslais lyd?t? siuntas j? kelion?s metu. ?FedEx“ gal?jo steb?ti savo pakuotes, kad u?tikrint? kokyb?s kontrol?, bet taip pat tur?t? vis? informacij? apie pakuotes, kurias jie tvark?.

Tik v?liau bendrov? paskelb?, kad klientai taip pat nor?t? tur?ti kuo daugiau informacijos apie savo ?FedEx“ paketo eig?. Tod?l vos per kelerius metus ?FedEx“ siunt? steb?jimas buvo pasiūlytas ?FedEx“ vartotojams kaip pristatymo paslaugos dalis.

Vidaus FedEx steb?jimas

Kalbant apie siunt? sekim? Jungtin?se Valstijose, ?FedEx“ siūlo daugyb? patikim? ir veiksming? variant?, kad būtum?te informuoti apie savo siunt? buvimo viet?. Nesvarbu, ar esate ?mon?s savininkas, internetinis pirk?jas ar tiesiog siun?iate paket? mylimam ?mogui, steb?jimo proceso supratimas ir galim? funkcij? naudojimas gali pagerinti jūs? bendr? pristatymo patirt?.

?FedEx“ teikia ?vairias steb?jimo parinktis ir metodus, kad atitikt? skirtingus pageidavimus ir poreikius. Galimos ?ios parinktys vietiniam siuntimui JAV:

?FedEx“ ?em?s steb?jimas

Jei pasirinkote ?FedEx Ground“ paslaug?, galite lengvai sekti savo paketus naudodami tam skirt? ?FedEx Ground“ steb?jimas funkcija. Tai leid?ia steb?ti siunt? eig? nuo atsi?mimo iki pristatymo, realiuoju laiku pateikiant naujausi? informacij? apie j? esam? būsen? ir numatom? pristatymo dat?.

?FedEx Smartpost“ gr??inim? steb?jimas

Tiems, kurie da?nai tvarko gr??inimo pakuotes, ?FedEx Smartpost“ gr??inim? steb?jimas siūlo patog? sprendim?. Naudodamiesi ?ia paslauga galite sekti gr??inamas siuntas, kai jos gr??ta pas pradin? siunt?j?. ?i funkcija u?tikrina skaidrum? ir matomum? viso gr??inimo proceso metu.

?FedEx“ dur? ?ym? sekimas

Tais atvejais, kai gav?jas negali gauti siuntinio, ?FedEx“ u?tikrina dur? ?ymos sekim?. ?FedEx“ kurjeris pristatymo vietoje palieka dur? ?ym?, kurioje yra unikalus sekimo numeris. ?vesdami ?? numer? ?FedEx“ svetain?je, gav?jai gali sekti siuntin? ir susitarti d?l pakartotinio pristatymo ar atsi?mimo.

Tarptautinio ?FedEx“ paketo steb?jimas

Kalbant apie siunt? siuntim? ? u?sien?, ?FedEx“ tarptautinis steb?jimas tampa svarbiu. Tarpvalstybinio sekimo proceso supratimas ir unikali? tarptautini? siunt? aspekt? ?vertinimas gali pad?ti u?tikrinti skland?i? ir patikim? patirt?. ?FedEx“ siūlo dvi pagrindines tarptautini? paket? steb?jimo paslaugas: ?FedEx International Economy Tracking“ ir ?FedEx Express Tracking“.

?FedEx“ tarptautinis ekonomikos steb?jimas

?FedEx International Economy Tracking“ yra paslauga, skirta ekonomi?kai efektyvioms tarptautin?ms siuntoms. Ji siūlo patikimas sekimo galimybes, leid?ian?ias steb?ti siuntinio eig? nuo kilm?s ?alies iki paskirties vietos. ?i paslauga skirta klientams, ie?kantiems ekonomi?ko sprendimo, nepakenkiant matomumui.

?FedEx Express“ sekimas

Ie?kantiems pagreitinto tarptautinio pristatymo su patobulintomis steb?jimo funkcijomis, ?FedEx Express“ sekimas yra idealus pasirinkimas. ?i paslauga teikia sekimo realiuoju laiku atnaujinimus kiekviename siuntos kelion?s etape. Nesvarbu, ar tai būt? skubūs dokumentai, ar laiko at?vilgiu svarbūs paketai, ?FedEx Express Tracking“ u?tikrina, kad būsite informuoti apie būsen? ir numatom? pristatymo laik?.

?FedEx Tracking“ i? Kinijos

Kalbant apie siunt?, siun?iam? i? Kinijos, sekim?, ?FedEx“ teikia patikim? ir efektyvi? sekimo paslaug?, u?tikrinan?i? matomum? visos siuntos kelion?s metu. Naudodami ?FedEx Tracking“ i? Kinijos, galite lengvai steb?ti savo siunt? eig?, nesvarbu, ar jie siun?iami Kinijos viduje, ar ? ?vairias paskirties vietas visame pasaulyje.

?FedEx“ steb?jimas ? Jungtin? Karalyst? (JK)

Siunt? ? JK sekimas yra labai svarbus tiek asmenims, tiek ?mon?ms. ?FedEx“ u?tikrina skland? sekimo proces?, leid?iant? būti informuotam apie siunt? buvimo viet?. Naudodami ?FedEx Tracking“ i? JAV ? JK, galite lengvai steb?ti savo paket? eig?. Nesvarbu, ar tai ma?as siuntinys, ar didel? siunta, ?FedEx“ u?tikrina, kad jūs? pristatymo būsena būt? matoma realiuoju laiku ir būt? atnaujinta.

Alternatyvi sekimo parinktis: Ship24

Nor?dami gauti dar i?samesn? steb?jimo patirt?, taip pat galite apsvarstyti galimyb? naudoti ?Ship24“. ?Ship24“ yra galinga platforma, kuri integruojama su ?vairiomis kurjeri? tarnybomis, ?skaitant ?FedEx“, suteikdama vartotojams centralizuot? viet? siuntoms sekti. ?vedus siuntos sekimo numer? arba i?sami? informacij?, Ship24 apibendrina ir parodo skirting? ve??j?, ?skaitant FedEx, sekimo informacij? vienoje patogioje s?sajoje.

?FedEx“ steb?jimas ? Indij?

Siuntimui ? Indij? reikalinga patikima sekimo sistema, u?tikrinanti skland? ir savalaik? pristatym?. Naudodami ?FedEx“ steb?jimo paslaugas galite lengvai steb?ti siunt? i? JAV ? Indij? eig?. ?FedEx Tracking“ i? JAV ? Indij? teikia i?sami? steb?jimo informacij?, ?skaitant atsi?mimo, tranzito ir pristatymo atnaujinimus. Tai leid?ia jums visi?kai matyti savo siunt? buvimo viet? ir u?tikrinti ramyb? viso siuntimo proceso metu.

?FedEx“ sekimas ? Meksik?

Labai svarbu sekti siuntinius ? Meksik?. ?FedEx“ siūlo sekimo sistem?, kuri u?tikrina, kad jūs? siuntos i? JAV ? Meksik? būt? atsekamos. ?FedEx Tracking“ i? JAV ? Meksik? laiku atnaujina jūs? paket? būsen?, tod?l galite steb?ti j? eig? ir numatyti j? atvykim?. Tur?dami tok? matomumo lyg?, galite efektyviai tvarkyti siuntas ir greitai i?spr?sti visas galimas problemas.

?FedEx“ oro va?tara??io (AWB) sekimas

Kai reikia sekti siunt?, AWB vaidina svarb? vaidmen?. Kiekvienam AWB priskiriamas sekimo numeris, dar ?inomas kaip AWB numeris arba oro s?skaitos numeris. ?is numeris veikia kaip skaitmeninis jūs? paketo pir?to atspaudas, leid?iantis kiekviename ?ingsnyje steb?ti jo eig?.

Naudodami FedEx AWB numer?, gausite prieig? prie daugyb?s informacijos apie savo siunt?. Galite sekti jo viet?, per?iūr?ti pristatymo būsenos atnaujinimus ir netgi gauti prane?imus apie svarbius etapus. AWB numeris veikia kaip raktas ? matomum? realiuoju laiku ir ramyb? siuntimo proceso metu.

?FedEx“ steb?jimo numerio radimas

Jei norite sekti savo siuntin?, jums bus suteiktas a FedEx sekimo numeris arba nuorodos numeris. FedEx sekimo numer? arba nuorodos numer? rasite kvite, siuntimo etiket?je, el. pa?to adresu arba telefono numeriu, kuris buvo pateiktas.

Jei FedEx sekimo numerio vis tiek nepavyksta rasti, gav?jas gali susisiekti su siunt?ju ir jo papra?yti. Taip pat galite susisiekti su FedEx vietiniu pa?tu ir pasiteirauti d?l sekimo numerio.

?FedEx“ steb?jimo būsenos reik?m?

Kai ?vesite savo FedEx sekimo numerius, gausite FedEx sekimo prane?imus, kai jūs? registruota siunta bus pristatyta. ?tai keletas steb?jimo prane?im?, kuriuos gausite i? ?FedEx“.

?FedEx“ steb?jimo būsena

Steb?jimo būsena apibūdinimas
Shipment information sent to FedEx ?FedEx“ gavo informacij? arba etiket? apie jūs? pakuot? ir ji laukia, kol bus i?si?sta.
At local FedEx facility Jūs? pakuot? pristatoma FedEx centre jūs? vietin?je vietov?je.
In transit Jūs? pakuot? gabenama.
International shipment release - Export Tarptautin? paket? i?leido kilm?s ?alies muitin?.
Left FedEx origin facility Paketas buvo i?si?stas i? kilm?s ?alies.
Picked up, Package received after FedEx cutoff Pakuot? buvo paimta pasibaigus FedEx terminui.
Arrived at FedEx hub Paketas pasiek? ?FedEx“ centr? ir yra paruo?tas rū?iuoti.
Departed FedEx hub Paketas i?keliavo i? ?FedEx“ centro ir yra paruo?tas pristatyti.
International shipment release - Import Tarptautin? paket? paskirties ?alies muitin? i?leido.
Picked up Agentas nuskait? etiket? ir dabar turi pakuot?.
Operational Delay Paketas v?luos d?l nenumatyt? aplinkybi?.
On FedEx vehicle for delivery Pakuot? yra FedEx transporto priemon?je ir bus pristatyta t? pa?i? dien?.
At destination sort facility Pakuot? yra vietin?je ?staigoje, kuri pristatys paket? ? jūs? namus.
Arrived at FedEx location Paketas atvyko ? FedEx viet? jūs? mieste ar ?alyje.

?FedEx“ siuntos i?imties steb?jimo būsenos reik?m?

Kai gaunate siuntos i?imt? kaip ?FedEx“ steb?jimo būsen?, tai rei?kia, kad jūs? siunta arba siunta ?iuo metu v?luoja gabenti, kad jai kas nors nenutikt?. Keletas veiksni?, galin?i? lemti tok? steb?jim?, yra blogas oras, keli? kam??iai, ?FedEx“ pristatymo transporto priemon?s gedimas ir pana?iai.

Kiek laiko u?trunka, kol ?FedEx“ atnaujina steb?jimo informacij??

Kai siuntinys keliauja ? kit? viet?, jūs? ?FedEx“ paketas nuskaitomas. Normalu, kad FedEx steb?jimo numeriai nerodo joki? steb?jimo naujini? per pirm?sias 24–48 valandas, nes paketai gali būti dar nenuskaityti ar u?registruoti. Tai da?niausiai atsitinka ilg? kelioni? metu.

Naudodamas pa?ang?j? Ship24 AI, jis gali atpa?inti sekimo modelius. Taigi kiekvien? kart?, kai ?vyksta jūs? FedEx steb?jimo ?vykis, galite būti tikri, kad Ship24 sekimo sistema j? jau aptiko, tod?l Ship24 yra geriausia vieta steb?ti jūs? FedEx paketus tiek ?alies viduje, tiek tarptautiniu mastu.

?FedEx“ sekimo numeris nerastas

Kai jūs? FedEx sekimo numeris nerandamas, prie?astis gali būti ta, kad kurjeris dar nepasi?m? jūs? siuntos arba kurjeris jos nenuskenavo. Prie? bandydami sekti ?FedEx“ paket?, palaukite 24–48 valandas, nes jie tikriausiai apdoroja ir registruoja jūs? siunt?.

Kita prie?astis gali būti ta, kad ?vedant FedEx sekimo numer? ?vyko klaida. Steb?dami ?FedEx“ paket? dar kart? patikrinkite, ar trūksta raid?i? ar skai?i?. ?is tekstas bus rodomas, kai ?Ship24“ arba ?FedEx“ svetain?je ?vesite neteisingus ?FedEx“ sekimo numerius.

?Ship24“ ?FedEx“ sekimo numeris nerastas

FedEx sekimo numeris nerastas Ship24 svetain?je

Steb?jimo numerio FedEx svetain?je nerasta

?FedEx“ steb?jimo numeris nerastas ?FedEx“ svetain?je

?FedEx“ steb?jimas su nuorodos numeriu

Nor?dami sekti ?FedEx“ paket? su nuorodos numeriu, svetain?je tur?site ?vesti daugyb? kit? detali?, kad jos sekimo sistema rast? jūs? siuntin?.

Tur?site ?vesti ne tik FedEx nuorodos numer? (kuris kai kuriais atvejais gali būti iki 30 numeri?), paskirties ?al? arba teritorij?, priklausomai nuo jūs? konkretaus pristatymo, paskirties vietos pa?to kod?, siuntos i?siuntimo dat? ir kai kuriais atvejais. , savo s?skaitos numer? ?mon?je (tai n?ra privaloma, bet rekomenduojama).

?FedEx“ steb?jimas su pristatymo ?rodymu

Klient?, kurie naudojasi pristatymo ?rodymu, paprastai pra?oma pasira?yti prie pakuot?s, kai ji pristatoma, kaip ?rodym?, kad jie j? gavo, tod?l norint, kad tai ?vykt?, kas nors tur?s būti siuntoje. ?i parinktis leis pardav?jui per?iūr?ti gav?jo para?o vaizd?.

?i parinktis galima FedEx Express, FedEx Ground ir FedEx Freight siuntoms. Pasirinkimas patvirtinti pristatymo ?rodym? yra saugesnis ir saugesnis būdas pardav?jams apsaugoti pakuot?, kai ji pristatoma.

?FedEx“ paketas pristatytas neteisingu adresu

Kartais jūs? paketas gali būti pristatytas kaimyno adresu d?l netiesioginio pristatymo. Kai taip atsitiks, galite apsilankyti ?FedEx“ svetain?je arba rasti u?ra?? prie?ais savo slenkst?, kad pamatytum?te, kur buvo pristatyta jūs? siunta.

Prie?astis, kod?l ji buvo pristatyta kitu adresu:

  1. Nebuvo n? vieno, kuris gal?t? atsiimti paket?. Tod?l pristatymo formos niekas nepasira??.
  2. FedEx nurodytas adresas buvo para?ytas klaidingai.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, susisiekite su ?FedEx“ ir pateikite steb?jimo numer?.

Ar FedEx pristato ?e?tadien? ir sekmadien??

?FedEx“ pristatymas ? namus yra paslauga, kuri? ?FedEx“ siūlo savo klientams. Paslauga pristatoma kiekvien? savait?s dien?. Jūs netgi galite pra?yti pristatymo vakare arba pra?yti pristatymo susitikimo metu. ?i paslauga galima tik JAV visose 50 valstij?.

Ar galiu sekti savo ?FedEx“ paket? savaitgalio pristatymo metu?

FedEx Weekend Delivery dabar taip pat apima pristatymus sekmadieniais tam tikruose regionuose. Geriausia tiesiogiai i? ?FedEx“ pasiteirauti, ar jūs? pakuot?je yra savaitgalio pristatymo galimybi?. Dviej? tip? paslaugos, kurios paprastai pristatomos savaitgaliais, vadinamos ?FedEx Saturday Delivery“ ir ?FedEx Sunday Delivery“.

?Ship24“ gali sekti jūs? ?FedEx“ paket? ir FedEx siuntimas pristatymas 24 valandas per par?, 7 dienas per savait?, tod?l jums nereik?s rūpintis, kuri? dien? jūs? siuntinys bus pristatytas, tiesiog ?veskite FedEx sekimo numer? ? Ship24 paie?kos juost?, kad gautum?te tiesiogin? informacij? apie siuntos būsen? ir viet? .

Pirk?jai tur?t? atkreipti d?mes?, kad nors FedEx kai kuriose srityse siūlo pristatym? savaitgaliais, laikas ir tvarkara??iai gali keistis skirtinguose regionuose ir d?l ?vairi? aplinkybi?. Labiausiai pastebimi pristatymai ? atokias vietoves, tokias kaip Aliaska ir Havajai.

?FedEx“ pristatymas ?e?tadieniais siūlo atsi?mimo ir pristatymo paslaug? ?e?tadieniais.

?FedEx“ neseniai prad?jo pristatymus sekmadieniais 2020 m., kad pad?t? ma?meninink? pardavimui internetu ir padidint? klient? patirt? augan?ioje pramon?je, kuri buvo ypa? svarbi pandemijos metu.

?FedEx Tracking“ klient? aptarnavimo tarnyba

Kadangi ?FedEx“ veikia tarptautiniu mastu, susisiekimas su klient? aptarnavimo tarnyba gali skirtis priklausomai nuo jūs? regiono. Tur?site rasti savo vietin? FedEx sekimo klient? aptarnavimo numer? ir pateikti jiems FedEx sekimo numer?.

Galite naudoti ?iuos FedEx klient? aptarnavimas kontaktiniai numeriai d?l kit? u?klaus?, pvz., paslaug?, sekimo ar problem?.

Kuo skiriasi FedEx Express ir Federal Express?

Pa?to sunkiasvor? i? prad?i? buvo vadinama ?Federal Express Corporation“, kol 1997 m. pakeit? pavadinim? ? FedEx. Nuo tada ji i?augo ? didesn? subjekt?, apimant? ?FedEx“, ?FedEx Express“, ?FedEx Global Logistics“ ir ?FedEx Ground“ paslaugas.

?FedEx“ yra gerai ?inoma ne tik d?l savo s?km?s kaip pradedan?iojo eksperimento, prasid?jusio dar a?tuntajame de?imtmetyje, bet ir kaip siunt? steb?jimo, kaip paket? pristatymo paslaugos, pradinink?.

T?sdami sutinkate su slapuk? naudojimu. Daugiau informacijos
双色球软件