FedEx pra?enje

FedEx pra?enje

Kurirske slu?be

Snagom pra?enja FedExa dobivate pristup a?uriranjima u stvarnom vremenu o lokaciji va?eg paketa, procijenjenom vremenu isporuke, pa ?ak i dokazu o isporuci. Primat ?ete obavijesti o klju?nim prekretnicama, osiguravaju?i da nikad ne propustite isporuku.

Zamislite pogodnost kada to?no znate kada je va? paket spreman za isporuku, ?to vam omogu?uje da dogovorite prisutnost ili izvr?ite potrebne pripreme. Uz FedEx pra?enje mo?ete s pouzdanjem planirati svoj dan, smanjuju?i neizvjesnost i pove?avaju?i udobnost.

FedEx pra?enje paketa

Kako dobiti FedEx pra?enje za va? paket

Mo?ete pratiti svoj FedEx paket ili izravno koriste?i FedEx usluge pra?enja ili mo?ete koristiti popularnu web stranicu Ship24 da pratite svoj paket samo pomo?u FedEx broja za pra?enje. Razlika izme?u to dvoje je u tome ?to ?ete ponekad morati dati dodatne pojedinosti kako biste pomogli FedExu da prona?e va?e pakete i mo?da ?ete se morati prijaviti da vidite neke specifi?ne pojedinosti.

Uz Ship24, sve ?to kupci trebaju u?initi je unijeti do 10 FedEx brojeva za pra?enje u traku za pretra?ivanje, a mo?ni sustav za pra?enje ?e u?initi ostalo. Tako?er, ne samo da mo?ete pratiti dostavlja?e, ve? mo?ete pratiti i svoje narud?be koje isporu?uje FedEx s tisu?a tr?i?ta diljem svijeta.

Pratite do 10 FedEx brojeva za pra?enje na Ship24

Zanimljivo je da su u FedExu brojevi za pra?enje prvotno izmi?ljeni da prate pakete tijekom njihovog putovanja za interne potrebe. To je bilo kako bi FedEx mogao nadzirati svoje pakete kako bi osigurao kontrolu kvalitete, ali i imao potpune informacije o paketima s kojima rukuje.

Tek nakon toga tvrtka je objavila da kupci tako?er ?ele imati ?to vi?e informacija o napretku njihovog FedEx paketa. Stoga je FedExovim korisnicima u roku od samo nekoliko godina ponu?eno pra?enje paketa kao dio njihove usluge dostave.

Doma?e FedEx pra?enje

Kada je u pitanju pra?enje paketa unutar Sjedinjenih Dr?ava, FedEx nudi niz pouzdanih i u?inkovitih opcija kako biste bili informirani o tome gdje se nalaze va?e po?iljke. Bilo da ste vlasnik tvrtke, online kupac ili jednostavno ?aljete paket voljenoj osobi, razumijevanje procesa pra?enja i kori?tenje dostupnih zna?ajki mo?e pobolj?ati va?e cjelokupno iskustvo dostave.

FedEx nudi razli?ite opcije i metode pra?enja koje odgovaraju razli?itim preferencijama i potrebama. Za doma?e po?iljke unutar Sjedinjenih Dr?ava dostupne su sljede?e opcije:

FedExovo pra?enje terena

Ako ste se odlu?ili za FedEx Ground uslugu, mo?ete jednostavno pratiti svoje pakete pomo?u namjenske FedEx Ground pra?enje zna?ajka. To vam omogu?uje pra?enje napretka va?ih po?iljaka od preuzimanja do isporuke, pru?aju?i a?uriranja u stvarnom vremenu o njihovom trenutnom statusu i procijenjenom datumu isporuke.

FedEx Smartpost pra?enje povrata

Za one koji ?esto rukuju povratnim paketima, FedEx Smartpost pra?enje povrata nudi prakti?no rje?enje. Kori?tenjem ove usluge mo?ete pratiti povratne po?iljke dok se vra?aju izvornom po?iljatelju. Ova zna?ajka osigurava transparentnost i vidljivost tijekom cijelog procesa povrata.

FedEx pra?enje plo?ica na vratima

U slu?ajevima kada primatelj nije dostupan za primanje paketa, FedEx osigurava pra?enje plo?ica na vratima. FedEx kurir ostavlja plo?icu na vratima na mjestu isporuke, koja uklju?uje jedinstveni broj za pra?enje. Unosom ovog broja na web-mjestu FedExa, primatelji mogu pratiti paket i napraviti potrebne dogovore za ponovnu dostavu ili preuzimanje.

Pra?enje me?unarodnog FedEx paketa

Kada je u pitanju slanje paketa preko granica, FedEx me?unarodno pra?enje postaje va?no. Razumijevanje procesa prekograni?nog pra?enja i razmatranje jedinstvenih aspekata me?unarodnih po?iljaka mo?e pomo?i u osiguravanju glatkog i pouzdanog iskustva. FedEx nudi dvije primarne usluge pra?enja me?unarodnih paketa: FedEx International Economy Tracking i FedEx Express Tracking.

FedExovo me?unarodno pra?enje gospodarstva

FedEx International Economy Tracking je usluga osmi?ljena za isplative me?unarodne po?iljke. Nudi pouzdane mogu?nosti pra?enja, omogu?uju?i vam pra?enje napretka va?eg paketa od zemlje porijekla do odredi?ta. Ova usluga slu?i korisnicima koji tra?e ekonomi?no rje?enje bez ugro?avanja vidljivosti.

FedEx Express pra?enje

Za one koji tra?e ubrzanu me?unarodnu dostavu s pobolj?anim zna?ajkama pra?enja, FedEx Express pra?enje je idealan izbor. Ova usluga pru?a a?uriranja pra?enja u stvarnom vremenu u svakoj fazi putovanja po?iljke. Bilo da se radi o hitnim dokumentima ili vremenski osjetljivim paketima, FedEx Express Tracking osigurava da ostanete informirani o statusu i procijenjenom vremenu isporuke.

FedEx pra?enje iz Kine

Kada je rije? o pra?enju paketa poslanih iz Kine, FedEx pru?a pouzdanu i u?inkovitu uslugu pra?enja koja osigurava vidljivost tijekom cijelog putovanja po?iljke. Uz FedEx pra?enje iz Kine mo?ete jednostavno pratiti napredovanje svojih paketa, bilo da se ?alju unutar Kine ili na razli?ita odredi?ta diljem svijeta.

FedEx pra?enje do Ujedinjenog Kraljevstva (UK)

Pra?enje paketa za UK klju?no je za pojedince i tvrtke. FedEx pru?a besprijekoran proces pra?enja koji vam omogu?uje da ostanete informirani o tome gdje se nalaze va?e po?iljke. Kori?tenjem FedExovog pra?enja od SAD-a do Ujedinjenog Kraljevstva, mo?ete jednostavno pratiti napredovanje va?ih paketa. Bilo da se radi o malom paketu ili velikoj po?iljci, FedEx osigurava da imate pregled u stvarnom vremenu i a?uriranja statusa va?e isporuke.

Alternativna opcija pra?enja: Ship24

Za jo? opse?nije iskustvo pra?enja, tako?er mo?ete razmotriti kori?tenje Ship24. Ship24 je mo?na platforma koja se integrira s raznim kurirskim slu?bama, uklju?uju?i FedEx, pru?aju?i korisnicima centraliziranu lokaciju za pra?enje njihovih paketa. Unosom broja za pra?enje ili pojedinosti o va?oj po?iljci, Ship24 prikuplja i prikazuje informacije o pra?enju razli?itih prijevoznika, uklju?uju?i FedEx, u jednom prakti?nom su?elju.

FedEx pra?enje do Indije

Slanje paketa u Indiju zahtijeva pouzdan sustav pra?enja kako bi se osigurale glatke i pravovremene isporuke. S FedExovim uslugama pra?enja mo?ete jednostavno pratiti napredak va?ih po?iljaka iz SAD-a u Indiju. FedEx pra?enje iz SAD-a u Indiju pru?a sveobuhvatne informacije o pra?enju, uklju?uju?i a?uriranja preuzimanja, prijevoza i dostave. To vam omogu?uje potpuni uvid u to gdje se nalaze va?i paketi, osiguravaju?i bezbri?nost tijekom cijelog procesa otpreme.

FedEx pra?enje do Meksika

Pra?enje paketa za Meksiko je bitno. FedEx nudi sustav pra?enja koji osigurava sljedivost va?ih po?iljki od SAD-a do Meksika. FedEx pra?enje od SAD-a do Meksika pru?a pravodobne a?urirane informacije o statusu va?ih paketa, omogu?uju?i vam da pratite njihov napredak i predvi?ate njihov dolazak. Uz ovu razinu vidljivosti, mo?ete u?inkovito upravljati svojim po?iljkama i odmah rje?avati sve potencijalne probleme.

FedExovo pra?enje zra?nog tovarnog lista (AWB).

Kada je u pitanju pra?enje va?e po?iljke, AWB igra zna?ajnu ulogu. Svakom AWB-u dodijeljen je broj za pra?enje, poznat i kao AWB broj ili broj zra?nog lista. Ovaj broj djeluje kao digitalni otisak prsta za va? paket, omogu?uju?i vam da pratite njegov napredak na svakom koraku.

Kori?tenjem FedEx AWB broja dobivate pristup mno?tvu informacija o svojoj po?iljci. Mo?ete pratiti njegovu lokaciju, pregledavati a?uriranja statusa isporuke, pa ?ak i primati obavijesti o va?nim prekretnicama. AWB broj djeluje kao va? klju? za vidljivost u stvarnom vremenu i bezbri?nost tijekom procesa otpreme.

Pronala?enje va?eg FedEx broja za pra?enje

Ako ?elite pratiti svoj paket, dobit ?ete FedEx broj za pra?enje ili poziv na broj. FedExov broj za pra?enje ili referentni broj mo?ete prona?i na potvrdi o primitku, otpremnoj oznaci, adresi e-po?te ili telefonskom broju koji ste dobili.

Ako se FedEx broj za pra?enje i dalje ne mo?e prona?i, primatelj mo?e kontaktirati po?iljatelja i zatra?iti ga. Tako?er mo?ete kontaktirati FedExov lokalni po?tanski ured i raspitati se o broju za pra?enje.

FedEx status pra?enja Zna?enje

Kada unesete svoje FedExove brojeve za pra?enje, primit ?ete FedExove obavijesti o pra?enju kada va? registrirani paket bude na putu za isporuku. Evo nekih obavijesti o pra?enju koje ?ete primiti od FedExa.

FedEx status pra?enja

Status pra?enja Opis
Shipment information sent to FedEx FedEx je primio informacije ili oznaku o va?em paketu i on ?eka na otpremu.
At local FedEx facility Va? paket je u procesu dostave u FedEx centru u va?em lokalnom podru?ju.
In transit Va? paket je u procesu transporta.
International shipment release - Export Me?unarodni paket pustila je carina u zemlji podrijetla.
Left FedEx origin facility Paket je krenuo iz zemlje porijekla.
Picked up, Package received after FedEx cutoff Paket je preuzet nakon FedEx-ovog vremena.
Arrived at FedEx hub Paket je stigao u sredi?te FedExa i spreman je za sortiranje.
Departed FedEx hub Paket je napustio FedEx ?vori?te i spreman je za isporuku.
International shipment release - Import Me?unarodni paket pustila je carina u zemlji odredi?ta.
Picked up Agent je skenirao naljepnicu i sada je u posjedu paketa.
Operational Delay Paket ?e kasniti zbog nepredvi?enih okolnosti.
On FedEx vehicle for delivery Paket se nalazi na FedEx vozilu i bit ?e dostavljen isti dan.
At destination sort facility Paket se nalazi u lokalnom objektu koji ?e vam ga dostaviti na ku?nu adresu.
Arrived at FedEx location Paket je stigao na FedExovu lokaciju u va?em gradu ili zemlji.

Zna?enje statusa pra?enja FedEx "Iznimka po?iljke".

Kada dobijete iznimku po?iljke kao FedExov status pra?enja, to zna?i da je va? paket ili po?iljka trenutno odgo?ena u tranzitu kako bi se izbjeglo da joj se ne?to dogodi. Nekoliko ?imbenika koji bi mogli dovesti do ovog pra?enja su lo?i vremenski uvjeti, blokade cesta, kvar vozila FedExove dostave i sli?no.

Koliko je vremena potrebno FedExu da a?urira informacije o pra?enju?

Kad god paket putuje na drugu to?ku, va? FedEx paket se skenira. Normalno je da FedExovi brojevi za pra?enje ne pokazuju a?uriranja pra?enja u prvih 24 do 48 sati jer paketi mo?da jo? nisu skenirani ili registrirani. To se obi?no doga?a osobito tijekom dugih putovanja.

S naprednom umjetnom inteligencijom Ship24 mo?e prepoznati uzorke pra?enja. Dakle, kad god se doga?aj pra?enja dogodi va?em FedExu, mo?ete biti sigurni da ga je Ship24 sustav za pra?enje ve? otkrio, zbog ?ega je Ship24 najbolje mjesto za pra?enje va?ih FedEx paketa, bilo u zemlji ili inozemstvu.

FedEx broj za pra?enje nije prona?en

Kada va? FedEx broj za pra?enje nije prona?en, razlog bi mogao biti taj ?to kurir jo? nije preuzeo va? paket ili kurir nije skenirao paket. Pri?ekajte vremenski okvir od 24 do 48 sati prije nego ?to poku?ate pratiti svoj FedEx paket jer oni vjerojatno obra?uju i registriraju va?u po?iljku.

Drugi razlog mogao bi biti pogre?ka pri upisivanju va?eg FedEx broja za pra?enje. Jo? jednom provjerite nedostaju li slova ili brojke kada pratite svoj FedEx paket. Sljede?i tekst ?e se prikazati kada unesete pogre?ne FedExove brojeve za pra?enje na Ship24 ili na FedEx web stranici.

FedEx broj za pra?enje nije prona?en na Ship24

FedEx broj za pra?enje nije prona?en na web stranici Ship24

Broj za pra?enje nije prona?en na FedEx web stranici

FedEx broj za pra?enje nije prona?en na FedEx web stranici

FedEx pra?enje s referentnim brojem

Da biste pratili FedEx paket s referentnim brojem, morat ?ete unijeti niz drugih pojedinosti na web mjesto kako bi njegov sustav pra?enja prona?ao va? paket.

Od vas ?e se tra?iti da unesete ne samo FedEx referentni broj (koji u nekim slu?ajevima mo?e imati do 30 brojeva), zemlju odredi?ta ili teritorij ovisno o va?oj specifi?noj isporuci, po?tanski broj odredi?ta, datum otpreme po?iljke i u nekim slu?ajevima , broj va?eg ra?una u tvrtki (ovo nije obavezno, ali se preporu?uje).

Pra?enje FedExa s dokazom o isporuci

Od kupaca koji koriste dokaz o isporuci obi?no se tra?i da potpi?u paket kada se isporu?uje kao dokaz da su ga primili, stoga ?e netko morati biti prisutan da primi paket da bi se to dogodilo. Ova ?e opcija omogu?iti prodavatelju da vidi sliku potpisa primatelja.

Ova je opcija dostupna za FedEx Express, FedEx Ground i FedEx Freight po?iljke. Odabir mogu?nosti potvrde dokaza o isporuci je sigurniji i sigurniji na?in za prodava?e da za?tite svoj paket kada se isporu?uje.

FedEx paket dostavljen na pogre?nu adresu

Povremeno bi va? paket mogao biti isporu?en na adresu va?eg susjeda zbog neizravne dostave. Kada se to dogodi, mo?ete oti?i na web stranicu FedExa ili prona?i poruku ispred svog praga da vidite gdje je va? paket dostavljen.

Razlog za?to je isporu?en na drugu adresu je sljede?i:

  1. Nije bilo nikoga tko bi preuzeo paket. Dakle, nitko nije potpisao dostavnicu.
  2. Adresa dana FedExu je pogre?no napisana.

Kontaktirajte FedEx i dajte im broj za pra?enje kako biste rije?ili ovaj problem.

Dostavlja li FedEx subotom i nedjeljom?

FedEx Home Delivery usluga je koju FedEx nudi svojim klijentima. Usluga isporu?uje svaki dan u tjednu. Mo?ete ?ak zatra?iti ve?ernju dostavu ili zatra?iti dostavu na dogovoreni termin. Ova je usluga dostupna samo u SAD-u za svih 50 dr?ava.

Mogu li pratiti svoj FedEx paket tijekom dostava vikendom?

FedEx dostava vikendom sada uklju?uje i nedjeljne dostave u odre?enim regijama. Najbolje je da izravno s FedExom provjerite ima li va? paket dostupne opcije dostave vikendom. Dvije vrste usluga koje obi?no dostavljaju vikendom nazivaju se FedEx dostava subotom i FedEx dostava nedjeljom.

Ship24 mo?e pratiti va? FedEx paket i FedEx dostava isporuke 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu tako da ne morate brinuti o tome koji ?e dan va? paket biti isporu?en, samo unesite FedEx broj za pra?enje u Ship24 traku za pretra?ivanje kako biste dobili trenutne informacije o statusu i lokaciji va?eg paketa .

Kupci bi trebali imati na umu da, iako FedEx nudi dostavu vikendom u nekim podru?jima, vremena i rasporedi mogu biti podlo?ni promjenama u razli?itim regijama i zbog vi?e okolnosti. Najzna?ajnije su isporuke u udaljena podru?ja kao ?to su Aljaska i Havaji.

FedEx dostava subotom nudi uslugu preuzimanja i dostave subotom.

FedEx je nedavno pokrenuo nedjeljne isporuke u 2020. kako bi pomogao online maloprodajnoj prodaji i pobolj?ao korisni?ko iskustvo u rastu?oj industriji, ?to je bilo od posebne va?nosti usred pandemije.

Slu?ba za pra?enje FedEx-a

Budu?i da FedEx djeluje me?unarodno, kontaktiranje korisni?ke slu?be za pra?enje mo?e se razlikovati ovisno o va?oj regiji. Trebali biste prona?i svoj lokalni FedEx broj slu?be za pra?enje i dati im FedEx broj za pra?enje.

Mo?ete koristiti ove FedEx slu?ba za korisnike kontakt brojeve za druge upite kao ?to su njihove usluge, pra?enje ili problemi.

Koja je razlika izme?u FedEx Expressa i Federal Expressa?

Po?tanski te?ka? izvorno se zvao "Federal Express Corporation" prije nego ?to je promijenio ime u FedEx 1997. Od tada je izrastao u ve?i entitet koji uklju?uje FedEx, FedEx Express, FedEx Global Logistics i FedEx Ground usluge.

FedEx je dobro poznat ne samo po svom uspjehu kao po?etni eksperiment koji je zapo?eo davnih 1970-ih, ve? i kao pionir pra?enja paketa kao dijela svoje usluge dostave paketa.

Nastavkom pristajete na kori?tenje kola?i?a. Vi?e informacija
双色球软件