FedEx sledování zásilky

FedEx sledování zásilky

P?epravci

Díky mo?nosti sledování FedEx získáte p?ístup k aktualizacím v reálném ?ase o poloze va?eho balíku, odhadované době doru?ení a dokonce i potvrzení o doru?ení. Budete dostávat upozornění na klí?ové milníky, tak?e nikdy nezme?káte dodávku.

P?edstavte si pohodlí, kdy p?esně víte, kdy je vá? balí?ek p?ipraven k doru?ení, co? vám umo?ní za?ídit, abyste byli p?ítomni nebo provést nezbytné p?ípravy. Díky sledování FedEx si m??ete s jistotou naplánovat sv?j den, sní?it nejistotu a maximalizovat pohodlí.

FedEx sledování zásilky

Jak získat FedEx Tracking pro vá? balí?ek

Svou zásilku FedEx m??ete sledovat bu? p?ímo pomocí sledovacích slu?eb FedEx, nebo m??ete pou?ít populární webovou stránku Ship24 ke sledování zásilky pouze pomocí va?eho sledovacího ?ísla FedEx. Rozdíl mezi těmito dvěma je v tom, ?e někdy budete muset poskytnout dal?í podrobnosti, abyste pomohli spole?nosti FedEx najít va?e balí?ky, a mo?ná se budete muset p?ihlásit, abyste viděli některé konkrétní podrobnosti.

S Ship24 sta?í zákazník?m zadat a? 10 sledovacích ?ísel FedEx do vyhledávacího pole a vykonny sledovací systém se postará o zbytek. Kromě toho m??ete sledovat kuryry, ale také m??ete sledovat své objednávky, které FedEx doru?uje z tisíc? tr?i?? po celém světě.

Sledujte a? 10 sledovacích ?ísel FedEx na Ship24

Zajímavé je, ?e ve spole?nosti FedEx byla sledovací ?ísla p?vodně vynalezena, aby doprovázela zásilky na jejich cestě pro interní ú?ely. Bylo to proto, aby FedEx mohl monitorovat své balí?ky, aby zajistil kontrolu kvality, ale také měl úplné informace o balících, se kterymi manipuloval.

Teprve poté spole?nost zve?ejnila, ?e zákazníci by také chtěli mít co nejvíce informací o vyvoji jejich balí?ku FedEx. Proto bylo během několika let u?ivatel?m FedEx nabídnuto sledování zásilek FedEx jako sou?ást jejich doru?ovací slu?by.

Domácí sledování FedEx

Pokud jde o sledování zásilek v rámci Spojenych stát?, FedEx nabízí ?adu spolehlivych a ú?innych mo?ností, jak zajistit, abyste byli informováni o tom, kde se va?e zásilky nacházejí. A? u? jste vlastníkem firmy, nakupujícím online nebo jednodu?e posíláte zásilku milované osobě, pochopení procesu sledování a vyu?ití dostupnych funkcí m??e zlep?it va?i celkovou zku?enost s p?epravou.

FedEx poskytuje r?zné mo?nosti a metody sledování, aby vyhovovaly r?znym preferencím a pot?ebám. Pro vnitrostátní zásilky v rámci Spojenych stát? jsou k dispozici následující mo?nosti:

FedEx Ground Tracking

Pokud jste se rozhodli pro slu?bu FedEx Ground, m??ete své zásilky snadno sledovat pomocí vyhrazené slu?by FedEx Ground sledování Vlastnosti. To vám umo?ňuje sledovat pr?běh va?ich zásilek od vyzvednutí po doru?ení a poskytovat aktuální informace o jejich aktuálním stavu a odhadovaném datu doru?ení v reálném ?ase.

FedEx Smartpost Sledování vrácení zbo?í

Pro ty, kte?í ?asto vy?izují vracené balí?ky, FedEx Smartpost Sledování vrácení zbo?í nabízí pohodlné ?e?ení. Vyu?itím této slu?by m??ete sledovat vrácené zásilky, jak se dostávají zpět k p?vodnímu odesílateli. Tato funkce zaji??uje transparentnost a viditelnost během celého procesu vrácení.

FedEx Door Tag Tracking

V p?ípadech, kdy p?íjemce není k dispozici pro p?ijetí balíku, poskytuje FedEx sledování dve?ních ?títk?. Kuryr FedEx zanechá na místě doru?ení ?títek na dve?ích, ktery obsahuje jedine?né sledovací ?íslo. Zadáním tohoto ?ísla na webové stránce FedEx mohou p?íjemci sledovat zásilku a provést nezbytná opat?ení pro opětovné doru?ení nebo vyzvednutí.

Sledování mezinárodního balíku FedEx

Pokud jde o zasílání balík? p?es hranice, Mezinárodní sledování FedEx se stává d?le?itym. Pochopení procesu p?eshrani?ního sledování a zvá?ení jedine?nych aspekt? mezinárodních zásilek m??e pomoci zajistit hladky a spolehlivy zá?itek. FedEx nabízí dvě základní slu?by sledování mezinárodních zásilek: FedEx International Economy Tracking a FedEx Express Tracking.

FedEx International Economy Tracking

FedEx International Economy Tracking je slu?ba navr?ená pro nákladově efektivní mezinárodní zásilky. Nabízí spolehlivé funkce sledování, které vám umo?ní sledovat postup va?eho balíku ze země p?vodu do místa ur?ení. Tato slu?ba vychází vst?íc zákazník?m, kte?í hledají ekonomické ?e?ení bez kompromis? ve viditelnosti.

Sledování FedEx Express

Pro ty, kte?í hledají rychlou mezinárodní p?epravu s vylep?enymi funkcemi sledování, Sledování FedEx Express je ideální volbou. Tato slu?ba poskytuje aktualizace sledování v reálném ?ase v ka?dé fázi cesty zásilky. A? u? se jedná o urgentní dokumenty nebo ?asově citlivé zásilky, FedEx Express Tracking zajistí, ?e budete informováni o stavu a odhadované době doru?ení.

FedEx Tracking z ?íny

Pokud jde o sledování zásilek odeslanych z ?íny, FedEx poskytuje spolehlivou a efektivní slu?bu sledování, která zaji??uje viditelnost po celou dobu p?epravy zásilky. S FedEx Tracking z ?íny m??ete snadno sledovat pr?běh va?ich zásilek, a? u? jsou zasílány v rámci ?íny nebo do r?znych destinací po celém světě.

FedEx Tracking do Spojeného království (UK)

Sledování zásilek do Spojeného království je zásadní pro jednotlivce i podniky. FedEx poskytuje bezproblémovy proces sledování, ktery vám umo?ní z?stat informováni o tom, kde se va?e zásilky nacházejí. Vyu?itím FedEx Tracking z USA do Spojeného království m??ete snadno sledovat pr?běh va?ich zásilek. A? u? se jedná o maly balík nebo velkou zásilku, FedEx zajistí, ?e budete mít p?ehled v reálném ?ase a budete mít aktuální informace o stavu va?í zásilky.

Alternativní mo?nost sledování: Ship24

Pro je?tě komplexněj?í sledování m??ete také zvá?it pou?ití Ship24. Ship24 je vykonná platforma, která se integruje s r?znymi kuryrními slu?bami, v?etně FedEx, a poskytuje u?ivatel?m centralizované umístění pro sledování jejich zásilek. Zadáním sledovacího ?ísla nebo podrobností va?í zásilky Ship24 shromá?dí a zobrazí sledovací informace od r?znych p?epravc?, v?etně FedEx, v jednom pohodlném rozhraní.

FedEx Tracking do Indie

Odeslání balík? do Indie vy?aduje spolehlivy sledovací systém, ktery zajistí hladké a v?asné doru?ení. Pomocí sledovacích slu?eb FedEx m??ete snadno sledovat pr?běh va?ich zásilek z USA do Indie. FedEx Tracking z USA do Indie poskytuje komplexní informace o sledování, v?etně informací o vyzvednutí, tranzitu a doru?ení. To vám umo?ní mít úplny p?ehled o tom, kde se va?e zásilky nacházejí, a zajistit tak klid během celého p?epravního procesu.

FedEx Tracking do Mexika

Sledování zásilek do Mexika je zásadní. FedEx nabízí sledovací systém, ktery zaji??uje sledovatelnost va?ich zásilek z USA do Mexika. FedEx Tracking z USA do Mexika poskytuje v?asné aktualizace stavu va?ich zásilek, co? vám umo?ňuje sledovat jejich pr?běh a p?edvídat jejich p?íchod. Díky této úrovni viditelnosti m??ete efektivně spravovat své zásilky a okam?itě ?e?it p?ípadné problémy.

Sledování leteckého nákladního listu FedEx (AWB).

Pokud jde o sledování va?í zásilky, AWB hraje vyznamnou roli. Ka?dému AWB je p?i?azeno sledovací ?íslo, známé také jako ?íslo AWB nebo ?íslo leteckého ú?tu. Toto ?íslo funguje jako digitální otisk va?eho balí?ku, co? vám umo?ní sledovat jeho pr?běh na ka?dém kroku.

Vyu?itím ?ísla FedEx AWB získáte p?ístup k mno?ství informací o své zásilce. M??ete sledovat jeho polohu, zobrazovat aktualizace stavu doru?ení a dokonce p?ijímat upozornění na d?le?ité milníky. ?íslo AWB funguje jako vá? klí? k viditelnosti v reálném ?ase a klidu během procesu p?epravy.

Nalezení va?eho sledovacího ?ísla FedEx

Pokud chcete sledovat sv?j balí?ek, dostanete a Sledovací ?íslo FedEx nebo referen?ní ?íslo. Sledovací ?íslo FedEx nebo referen?ní ?íslo naleznete na stvrzence, p?epravním ?títku, e-mailové adrese nebo telefonním ?ísle, které jste poskytli.

Pokud sledovací ?íslo FedEx stále nelze najít, m??e p?íjemce kontaktovat odesílatele a po?ádat o něj. M??ete také kontaktovat místní po?tu FedEx a zeptat se na sledovací ?íslo.

Vyznam stavu sledování FedEx

Kdy? zadáte svá sledovací ?ísla FedEx, obdr?íte upozornění FedEx na sledování, jakmile bude vá? registrovany balí?ek na cestě k doru?ení. Zde jsou některá oznámení o sledování, která obdr?íte od spole?nosti FedEx.

Stav sledování FedEx

Stav sledování Popis
Shipment information sent to FedEx Spole?nost FedEx obdr?ela informace nebo ?títek o va?em balí?ku a ?eká na odeslání.
At local FedEx facility Vá? balí?ek je v procesu doru?ení v centru FedEx ve va?í oblasti.
In transit Vá? balí?ek je v procesu p?epravy.
International shipment release - Export Mezinárodní balík byl propu?těn celními orgány v zemi p?vodu.
Left FedEx origin facility Zásilka ode?la ze země p?vodu.
Picked up, Package received after FedEx cutoff Balík byl vyzvednut po uzávěrce FedEx.
Arrived at FedEx hub Balí?ek dorazil do centra FedEx a je p?ipraven k t?ídění.
Departed FedEx hub Balí?ek opustil centrum FedEx a je p?ipraven k doru?ení.
International shipment release - Import Mezinárodní balík byl propu?těn celními orgány v cílové zemi.
Picked up Zástupce naskenoval ?títek a nyní má balí?ek.
Operational Delay Balí?ek bude zpo?děn z d?vodu nep?edvídanych okolností.
On FedEx vehicle for delivery Balí?ek je na vozidle FedEx a bude doru?en ve stejny den.
At destination sort facility Balí?ek je v místním za?ízení, které vám balí?ek doru?í a? dom?.
Arrived at FedEx location Balí?ek dorazil na pobo?ku FedEx ve va?em městě nebo zemi.

Vyznam stavu sledování FedEx "Vyjimka zásilky".

Kdy? obdr?íte vyjimku zásilky jako status sledování FedEx, znamená to, ?e vá? balí?ek nebo zásilka je aktuálně zpo?děna p?i p?epravě, aby se s ní něco nestalo. Několik faktor?, které by mohly vést k tomuto sledování, jsou ?patné po?así, ucpání silnic, porucha dodávky FedEx vozidla a podobně.

Jak dlouho trvá, ne? FedEx aktualizuje informace o sledování?

Kdykoli zásilka cestuje na jiné místo, va?e zásilka FedEx bude naskenována. Je normální, ?e sledovací ?ísla FedEx nezobrazují ?ádné aktualizace sledování během prvních 24 a? 48 hodin, proto?e balíky mo?ná je?tě nebyly naskenovány nebo zaregistrovány. To se obvykle děje zejména p?i dlouhych cestách.

Díky pokro?ilé AI Ship24 doká?e rozpoznat sledovací vzory. Kdykoli se tedy u va?eho FedEx stane sledovací událost, m??ete si byt jisti, ?e sledovací systém Ship24 ji ji? detekoval, a proto je Ship24 tím nejlep?ím místem pro sledování va?ich zásilek FedEx, a? u? v tuzemsku nebo v zahrani?í.

Sledovací ?íslo FedEx nenalezeno

Kdy? va?e sledovací ?íslo FedEx nebylo nalezeno, m??e to byt zp?sobeno tím, ?e kuryr je?tě nevyzvedl vá? balí?ek nebo kuryr zásilku nenaskenoval. P?ed pokusem o sledování va?í zásilky FedEx po?kejte 24 a? 48 hodin, proto?e pravděpodobně zpracovávají a registrují va?i zásilku.

Dal?ím d?vodem m??e byt chyba p?i zadávání va?eho sledovacího ?ísla FedEx. P?i sledování zásilky FedEx znovu zkontrolujte, zda nechybí písmena nebo ?ísla. Následující text se zobrazí, kdy? zadáte nesprávná sledovací ?ísla FedEx na Ship24 nebo na webovych stránkách FedEx.

Sledovací ?íslo FedEx nebylo na Ship24 nalezeno

Sledovací ?íslo FedEx nebylo na webu Ship24 nalezeno

Sledovací ?íslo není na webu FedEx nalezeno

Sledovací ?íslo FedEx nebylo na webu FedEx nalezeno

FedEx Tracking s referen?ním ?íslem

Chcete-li sledovat zásilku FedEx s referen?ním ?íslem, budete muset na webové stránce zadat ?adu dal?ích podrobností, aby její systém sledování zásilku na?el.

Budete muset zadat nejen referen?ní ?íslo FedEx (které m??e v některych p?ípadech obsahovat a? 30 ?ísel), zemi ur?ení nebo území v závislosti na konkrétní dodávce, po?tovní směrovací ?íslo místa ur?ení, datum odeslání zásilky a v některych p?ípadech , ?íslo va?eho ú?tu u spole?nosti (není povinné, ale doporu?ené).

Sledování FedEx s potvrzením o doru?ení

Zákazníci, kte?í pou?ívají potvrzení o doru?ení, jsou obvykle po?ádáni, aby podepsali balí?ek p?i jeho doru?ování jako d?kaz, ?e jej obdr?eli, proto k tomu bude muset byt někdo, kdo balí?ek p?evezme. Tato mo?nost umo?ní prodejci zobrazit obrázek podpisu p?íjemce.

Tato mo?nost je dostupná pro zásilky FedEx Express, FedEx Ground a FedEx Freight. Mo?nost potvrdit potvrzení o doru?ení je pro prodejce bezpe?něj?í a bezpe?něj?í zp?sob, jak chránit sv?j balík p?i jeho doru?ování.

Balí?ek FedEx doru?en na nesprávnou adresu

Ob?as se m??e stát, ?e vá? balí?ek bude doru?en na adresu va?eho souseda z d?vodu nep?ímého doru?ení. Kdy? k tomu dojde, m??ete zamí?it na webovou stránku FedEx nebo najít poznámku p?ed va?imi dve?mi, abyste zjistili, kam byl vá? balí?ek doru?en.

D?vod, pro? byl doru?en na jinou adresu, je následující:

  1. Nebyl p?ítomen nikdo, kdo by balí?ek vyzvedl. Doru?ovací formulá? tedy nikdo nepodepsal.
  2. Adresa poskytnutá spole?nosti FedEx byla napsána omylem.

Chcete-li tento problém vy?e?it, kontaktujte spole?nost FedEx a poskytněte jí sledovací ?íslo.

Doru?uje FedEx v sobotu a neděli?

FedEx Home Delivery je slu?ba, kterou FedEx nabízí svym zákazník?m. Slu?ba doru?uje ka?dy den v tydnu. M??ete dokonce po?ádat o ve?erní doru?ení nebo po?ádat o doru?ení na sch?zku. Tato slu?ba je dostupná pouze v USA pro v?ech 50 stát?.

Mohu sledovat sv?j balí?ek FedEx během víkendovych doru?ení?

FedEx Weekend Delivery nyní zahrnuje v ur?itych regionech také nedělní doru?ení. Nejlep?í je ově?it si p?ímo u FedEx, zda má vá? balí?ek k dispozici mo?nosti doru?ení o víkendu. Dva typy slu?eb, které obvykle doru?ují o víkendech, se nazyvají FedEx Saturday Delivery a FedEx Sunday Delivery.

Ship24 m??e sledovat vá? balí?ek FedEx a Doprava FedEx doru?ení 24 hodin denně, 7 dní v tydnu, tak?e se nemusíte starat o to, ktery den bude vá? balí?ek doru?en, sta?í zadat sledovací ?íslo FedEx do vyhledávacího pole Ship24 a získat okam?ité informace o stavu a poloze va?eho balí?ku .

Kupující by si měli uvědomit, ?e a?koliv FedEx v některych oblastech nabízí doru?ení o víkendu, na?asování a plány se mohou v r?znych regionech a v d?sledku r?znych okolností změnit. Nejpozoruhodněj?í jsou dodávky do odlehlych oblastí, jako je Alja?ka a Havaj.

Sobotní doru?ení FedEx nabízí vyzvednutí a doru?ení v sobotu.

Spole?nost FedEx nedávno zahájila nedělní dodávky v roce 2020, aby napomohla prodeji online maloobchodník?m a zlep?ila zákaznickou zku?enost v rostoucím odvětví, co? bylo v době pandemie obzvlá?tě d?le?ité.

Zákaznicky servis FedEx Tracking

Vzhledem k tomu, ?e FedEx p?sobí mezinárodně, kontaktování zákaznického servisu se m??e li?it v závislosti na va?í oblasti. Budete muset najít své místní ?íslo zákaznického servisu FedEx a poskytnout jim sledovací ?íslo FedEx.

M??ete pou?ít tyto Zákaznicky servis FedEx kontaktní ?ísla pro dal?í dotazy, jako jsou jejich slu?by, sledování nebo problémy.

Jaky je rozdíl mezi FedEx Express a Federal Express?

Po?tovní tě?ká váha se p?vodně jmenovala ?Federal Express Corporation“, ne? se v roce 1997 p?ejmenovala na FedEx. Od té doby se rozrostla do vět?í entity, která zahrnuje slu?by FedEx, FedEx Express, FedEx Global Logistics a FedEx Ground.

FedEx je dob?e známy nejen svym úspěchem jako start-up experiment, ktery za?al v 70. letech minulého století, ale také jako pr?kopník sledování zásilek jako sou?ást své slu?by doru?ování zásilek.

Pokra?ováním souhlasíte s pou?íváním cookies. Více informací
双色球软件