Sledujte svou zásilku pomocí Ship24

Univerzální sledování va?í zásilky od UPS, FedEx, DHL, USPS, China Post a dal?ích!

D?věryhodné logistickymi spole?nostmi, tr?i?ti a prodejci po celém světě.

P?ipojení kury?i 1524+
Monitorování kvality dat 24/7
Zásilky sledovány 300M+

Udr?ujte v?echny své zásilky organizované a p?ehledné díky na?emu panelu zásilek

A? u? sledujete jeden nebo milion zásilky, ?ídicí panel sledování zásilek je vykonny nástroj pro sledování, ktery vám pom??e z?stat v obraze o cestě zásilky od za?átku do konce. Vyberte si, zda chcete p?idat více balík? pomocí jediného kopírování a vkládání, nebo dokonce p?idat a? 100 000 balík? do jednoho souboru CSV.

Ship24 Shipment Tracking Dashboard

Kompletní ?e?ení IOSS od Ship24

Kompletní ?e?ení IOSS

Na?e IOSS ?e?ení poskytne nejen platné IOSS ?íslo, ale také podpo?í ve?kerou probíhající administrativu související s DPH tykající se ve?kerého zbo?í zasílaného do kterékoli země EU.

Rychlá integrace IOSS

Specializujeme se na zefektivnění p?echodu podnikání IOSS na nová pravidla EU pro DPH, aby mohli plně vyu?ít vyhod IOSS.

Plné vyhody IOSS

Zajistěte pro kupující v EU nejlep?í zákaznickou zku?enost po nákupu se zprost?edkovatelem IOSS, ktery nabízí naprostou transparentnost a odstraňuje v?echny skryté poplatky.

Konkuren?ní vyhoda pro prodej v EU

Nákladově efektivní a rychly obrat p?i importu, ktery va?im zákazník?m p?iná?í vynikající zá?itek.

Daňové zastoupení v celé EU

Nabízíme kompletní zastoupení k DPH, které zajistí, ?e splníte v?echny po?adavky na DPH v EU, v?etně měsí?ní podpory p?i podávání a kontrol odeslání ze strany na?eho tymu odborník?.

Nejlep?í podpora ve své t?ídě

Jako mezinárodní experti na p?epravu poskytujeme nejlep?í univerzální mo?nosti sledování a p?epravy ve své t?ídě a na?e komplexní ?e?ení IOSS odrá?ejí ná? závazek optimalizovat zku?enosti na?ich klient?.

People working on laptops

?e?ení p?epravy z ?íny

Vykonné Tracking API & Webhook ?e?ení

P?ístup k více ne? 1200 kuryrním a logistickym spole?nostem

Pouhym pou?itím va?eho sledovacího ?ísla m??e Ship24 okam?itě rozpoznat, ktery kuryr zpracovává va?i zásilku, aby vám p?inesl nejnověj?í informace o sledování zásilky.

Funkce sledování více operátor?

Na?e komplexní sledování znamená, ?e i kdy? va?i zásilku doru?uje více kuryr?, budete stále dostávat 100 procent aktualizací sledovacích událostí, jakmile k nim dojde.

Bleskově rychlá integrace

Prohlédněte si na?i dokumentaci a zjistěte, jak snadné je vybavit va?i firmu vykonnym sledovacím API během několika minut.

Data s podporou AI

Umělá inteligence je zabudována do jádra na?eho systému, od rozpoznávání vzor? sledovacích ?ísel a? po inteligentní detekci stavu balík?.

Nejlep?í podpora ve t?ídě

Responzivní interní podp?rny tym slo?eny z mezinárodních expert? na p?epravu a pro ?ir?í pot?eby jsou k dispozici podnikové SLA / specializovaní mana?e?i ú?t?.

Zaru?ené end-to-end sledování

I kdy? se va?e sledovací ?íslo na své trase změní, na?e API bude stále získávat a poskytovat nejnověj?í sledovací informace o va?í zásilce.

Kompletní sledování balík? pro více ne? 1 200 kuryr?

Univerzální sledovací systém Ship24 je nejrychlej?í sledovací slu?ba, která sou?asně skenuje tisíce obchod? a poskytovatel? logistiky, aby vám mohla doru?it to nejnověj?í, a? je kdekoli na světě.

Jednodu?e zadejte sledovací ?íslo na webové stránky a okam?itě získejte informace o sledování v?ech svych zásilek a balík? v reálném ?ase!

Kompletní ?e?ení sledování pro firmy a jednotlivce

Ship24 poskytuje 100 procent aktualizací sledovacích událostí tak, jak k nim dojde, v co nejblí?e reálném ?ase.

P?ipojte se k milion?m sledujících své zásilky s odborníky na p?epravu a sledování a pozdravte sledování bez stresu.

Vytvo?te si bezplatny ú?et
tracking solution image

Odeslání balíku vnitrostátní po?tovní slu?bou? Máme pokryto va?e sledování.

Canada Post

Canada Post sledování zásilky

Canada Post je národní po?tovní operátor v Kanadě a jedna z nejpou?ívaněj?ích slu?eb doru?ování balík? v regionu. Nabízí vnitrostátní a mezinárodní doru?ovací slu?by a také se pou?ívá jako p?epravce na poslední míli ve spolupráci s dal?ími vnitrostátními po?tovními slu?bami a soukromymi kuryry. M??ete sledovat sv?j balík Canada Post nebo jakykoli balík, ktery zpracovává Canada Post, ani? byste se museli p?ihla?ovat na jejich webovou stránku. Zadejte své sledovací ?íslo Canada Post na webovou stránku Ship24 a získejte kompletní informace o sledování zásilky, a? u? se nachází kdekoli na světě.
Sledujte zásilku se Canada Post
Japan Post

Japan Post sledování zásilky

Japan Post je velká národní po?tovní slu?ba, která nabízí mezinárodní doru?ování ve spolupráci s dal?ími po?tovními operátory, kuryry a poskytovateli logistiky. Japan Post se zabyvá mno?stvím objednávek elektronického obchodu a dodávkami online tr?i?tě jak v tuzemsku, tak v zahrani?í. M??ete získat úplné informace o sledování Japan Post o jakémkoli balí?ku, ktery tato organizace zpracovává pomocí Ship24.
Sledujte zásilku se Japan Post
USPS

USPS sledování zásilky

United States Postal Services (USPS nebo US Post) je národní americky po?tovní operátor a jeden z největ?ích provozovatel? doru?ování balík? na světě. USPS nabízí mo?nosti doru?ení v rámci USA a do zahrani?í. USPS doru?uje leteckou, pozemní a námo?ní p?epravou, ale ?asto jsou balí?ky p?edány kuryrovi t?etí strany nebo jiné vnitrostátní po?tovní slu?bě, jakmile dorazí do cílové země. Ship24 nabízí plné sledování zásilek USPS, a? u? vá? balík cestuje kamkoli, a poskytuje 100 procent oznámení o poloze a stavu.
Sledujte zásilku se USPS
India Post

India Post sledování zásilky

India Post, také ozna?ovaná jako Department of Posts, je národní po?tovní slu?ba v zemi. S 155 015 po?tovními ú?ady rozmístěnymi po celé zemi má India Post jednu z největ?ích sítí po?tovních ú?ad? na celém světě. A? u? se jedná o rychlou po?tu nebo doporu?enou po?tu, m??ete sv?j balí?ek India Post sledovat na domovské stránce Ship24 a získat události v reálném ?ase o tom, kam a kdy va?e balí?ky dorazí.
Sledujte zásilku se India Post
La Poste

La Poste sledování zásilky

La Poste je podsekcí národních po?tovních slu?eb mate?ské spole?nosti Le Groupe La Poste se sídlem ve Francii. La Poste nabízí ?etné po?tovní slu?by pro po?tu, balíky a dal?í a slu?by jako d?le?ité logistické ?e?ení v rámci st?edoevropského spedice. Sledování La Poste m??e byt obtí?né pouze prost?ednictvím webovych stránek dopravce, proto tisíce firem a jednotlivc? p?echázejí své sledování na Ship24, aplikaci pro sledování více operátor? s univerzálním pokrytím.
Sledujte zásilku se La Poste
China Post

China Post sledování zásilky

China Post je jednou z největ?ích národních po?tovních slu?eb na světě, dále posílená spole?ností Epacket a China Post EMS, ka?doro?ně zpracovává miliony pozemk? a balí?k?. Jak ?ína pokra?uje v procházení svého eCommerce Boom, je to také psovoda první nohy pro spoustu mezinárodních zásilek, které jsou p?edávány ostatním kuryr?m po celé své cestě po celém světě. Ship24 vám nabízí zdarma informace o sledování ?íny po celém pr?běhu pozemkové cesty, a? u? je to zcela ?e?eno China Post nebo jinym kuryrem, a zda prochází několika zeměmi, Ship24 vás pokryvá.
Sledujte zásilku se China Post
PostNL

PostNL sledování zásilky

V roce 1998 byla z TNT NV, p?edchozí divize TNT express, zalo?ena PostNL, ve?ejná holandská doru?ovací a po?tovní spole?nost. Dnes PostNL poskytuje r?zné po?tovní a balíkové doru?ovací slu?by po celém Nizozemsku a také logistické slu?by v zemích v?etně Německa, Spojeného království, Itálie a Belgie. Chcete-li získat nejnověj?í sledovací informace o aktuálním stavu va?ich zásilek, jednodu?e zadejte a? 10 sledovacích ?ísel PostNL do univerzálního sledovacího systému s Ship24.
Sledujte zásilku se PostNL
Royal Mail

Royal Mail sledování zásilky

Royal Mail je národní po?tovní doru?ovací slu?ba Spojeného království, která poskytuje vnitrostátní, mezinárodní a poslední logistické slu?by ve Spojeném království. Mezi její hlavní balíkové slu?by pat?í doru?ování, EMS a spedice. Po?tovní slu?ba je jednou z nejstar?ích na světě, ale dnes je stále velmi d?le?itá p?i poskytování slu?eb elektronického obchodu do Spojeného království z míst, jako je Amerika a Asie. Ship24 poskytuje plnou mo?nost sledování po?ty Royal Mail pro v?echny balí?ky cestující s tímto operátorem.
Sledujte zásilku se Royal Mail
PHLPost

PHLPost sledování zásilky

Filipínská po?tovní spole?nost, také známá jako PHLPost, je národní po?tovní slu?ba na Filipínách. Ji? více ne? 200 let věnuje PHLPost své slu?by lidem doma i v zahrani?í. PHLPost má v sou?asnosti p?es 1 300 po?tovních slu?eb po celé zemi s více ne? 8 000 zaměstnanci. Chcete-li získat sledování svych zásilek v reálném ?ase, sledujte svá sledovací ?ísla PHLPost na univerzálním sledovacím systému Ship24. Sledujte a? 10 sledovacích ?ísel sou?asně a získejte okam?ité vysledky.
Sledujte zásilku se PHLPost
Podívejte se na dal?í národní po?tovní slu?by, které sledujeme →

Sledujte sv?j balí?ek po celém světě a p?es více kuryr?, v?e na jednom místě

FedEx

FedEx sledování zásilky

FedEx je jednou z největ?ích kuryrních a logistickych spole?ností na světě, která kromě bě?nych a mezinárodních po?tovních slu?eb nabízí také SmartPost. FedEx se podílí na doru?ování typu end-to-end i t?etím stranám pro ?adu tr?i?? a podnik?, v?etně doru?ování na poslední míli. A? u? pou?íváte kteroukoli doru?ovací slu?bu FedEx, získejte v?echna oznámení o sledování, která jsou k dispozici u va?í objednávky, kdykoli je budete pot?ebovat, pomocí Ship24.
Sledujte zásilku se FedEx
DTDC

DTDC sledování zásilky

DTDC je kuryrní doru?ování, které nabízí rychlé doru?ování balík? v Indii. Byla zalo?ena v roce 1990 a má sídlo v Bangalore v Indii. DTDC je partnerem evropského kuryra DPD. Dnes DTDC provozuje více ne? 570 pobo?ek po celé Indii. Získejte nejnověj?í stav sledování kuryra DTDC na univerzálním sledovacím systému, jako je Ship24.
Sledujte zásilku se DTDC
DHL

DHL sledování zásilky

DHL je p?ední kuryrní spole?nost na trhu, která nabízí r?zné slu?by mezinárodního doru?ování balík?. P?esto?e sídlí v Evropě, má DHL skute?ně celosvětovy dosah s kancelá?emi a vlastními logistickymi flotilami v Africe, Asii a Americe. Bez ohledu na to, kam vá? balík mí?í nebo odkud, m??ete své zásilky DHL sledovat od odeslání po doru?ení pomocí Ship24.
Sledujte zásilku se DHL
Hermes/Evri

Hermes/Evri sledování zásilky

Hermes, nyní p?ejmenovaná na Evri, je mezinárodní kuryrní spole?nost se sídlem v Hamburku v Německu. Rebranding názvu a loga doufá, ?e zlep?í pověst spole?nosti. Hermes/Evri zastupuje p?ední obchodní a logistické slu?by a spolupracuje s rostoucím po?tem zahrani?ních logistickych spole?ností. Sledujte a? 10 zásilek a získejte události v reálném ?ase zadáním sledovacích ?ísel Hermes/Evri na domovské stránce Ship24 a u?ijte si cestu svych zásilek, dokud nedosáhnou va?ich dve?í.
Sledujte zásilku se Hermes/Evri
Delhivery

Delhivery sledování zásilky

Delhivery je indická kuryrní a logistická spole?nost se sídlem v Gurugramu v Indii. Byla zalo?ena v květnu 2011 v Dillí. Dnes je Delhivery v sou?asné době rychle se rozvíjející expresní doru?ovací a doru?ovací slu?bou pro indické obchodníky s elektronickym obchodem. Delhivery má v sou?asné době 85 sklad? a 24 automatizovanych t?ídicích center a v budoucnu plánuje roz?í?ení na je?tě více. Získejte aktuální aktualizace o poloze a stavu va?ich zásilek zadáním ?ísla sledování Delhivery na Ship24, bezproblémovy a pohodlny zp?sob, jak se dostat do kontaktu se svymi balí?ky.
Sledujte zásilku se Delhivery
UPS

UPS sledování zásilky

United Parcel Service (UPS) je jedním z největ?ích soukromych kuryr? na světě. Sídlí v USA, ale nabízí mezinárodní po?tovní doru?ovací slu?by jako end-to-end kuryr, speditér i doru?ovací slu?by na poslední míli. Je známá superrychlymi dodacími lh?tami a prémiovymi doru?ovacími slu?bami do druhého dne, které ?asto zaji??uje její interní letecká spole?nost UPS. Pomocí Ship24 m??ete sledovat jakykoli balík UPS. Jednodu?e zadejte sledovací ?íslo na webové stránky a získejte okam?ité vysledky o tom, kde se vá? balík nachází!
Sledujte zásilku se UPS
TNT

TNT sledování zásilky

Thomas Nationwide Transport, také známy jako TNT, je spole?nost, která p?vodně za?ala v Austrálii a nyní dodává do mnoha zemí po celém světě. Během 50 let se rozrostla a stala se globální spole?ností poskytující dodávky s vlastní flotilou letadel. V roce 2016 se TNT stala sou?ástí FedEx. Sledujte a? 10 balík? TNT na domovské stránce Ship24.
Sledujte zásilku se TNT
GLS

GLS sledování zásilky

General Logistics System, také známy jako GLS, je logistická kuryrní spole?nost se sídlem v Amsterdamu v Nizozemsku. Spole?nost, která byla zalo?ena v roce 1999, se specializovala na celosvětovou p?epravu a distribuci balík?, obsluhující vět?inu národ? v EU a stát? v USA. Sledujte své zásilky zadáním sledovacích ?ísel GLS pomocí Ship24, univerzální webové stránky pro sledování.
Sledujte zásilku se GLS
Yodel

Yodel sledování zásilky

Yodel je britská spole?nost nabízející kuryrní a doru?ovací slu?by a je jednou z nejpou?ívaněj?ích spole?ností vedle Royal Mail. Oba tyto kuryry lze sledovat pomocí Ship24, stejně jako tisíce dal?ích po celém světě. P?ipojte se k tisíc?m jednotlivc? a firem, kte?í zaji??ují, ?e mají celosvětové pokrytí sledováním na jednom místě pomocí Ship24.
Sledujte zásilku se Yodel
DPD

DPD sledování zásilky

Dynamic Parcel Distribution (DPD) je mezinárodní expresní doru?ovací slu?ba se sídlem v Evropě. DPD má p?es 830 terminál? ve více ne? 40 zemích světa. S univerzální funkcí sledování zásilek Ship24 v?ak nezále?í na tom, odkud je vá? balí?ek DPD odeslán nebo kam, v?dy m??ete získat nejnověj?í informace o sledování p?ímo zde.
Sledujte zásilku se DPD
Yanwen

Yanwen sledování zásilky

Yanwen je jednou z největ?ích logistickych spole?ností v ?íně a je preferovanym doru?ovacím partnerem pro polo?ky objednané z Alibaba. A? u? pravidelně nakupujete z Alibaba nebo pravidelně pou?íváte Yanwen, m??ete získat 100 procent sledovacích aktualizací událostí a oznámení pro v?echny balí?ky zaslané s Yanwen. Získejte univerzální sledování Yanwen na v?ech slu?bách Yanwen Parcel, v?etně Epacket a SF-EXPRESS, s Ship24.
Sledujte zásilku se Yanwen
Ekart Logistics

Ekart Logistics sledování zásilky

Ekart je indická spole?nost zabyvající se logistikou a dodavatelskym ?etězcem zalo?ená v roce 2009. Ekart asistovala spole?nosti Flipkart, největ?ímu indickému tr?i?ti, p?i inovaci svych slu?eb na dobírku a zaji?tění ve stejny den. Ekart dodává a? 10 milion? ka?dy měsíc na více ne? 3 800 PS?. S Ship24 m??ete zadat a? 10 sledovacích ?ísel Ekart a získat nejnověj?í aktualizace sledování na celosvětově známé webové stránce t?etí strany.
Sledujte zásilku se Ekart Logistics
Podívejte se na v?echny soukromé kuryry →

Sledujte objednávky ze v?ech svych oblíbenych tr?i?? p?ímo zde

Pro nejlep?í sledování na v?ech va?ich oblíbenych tr?i?tích a online obchodech si vyberte odborníky na sledování zásilek, Ship24.

AliExpress

AliExpress sledování zásilky

AliExpress je jedním z nejoblíbeněj?ích online tr?i?? v ?íně, ktery prodává a zasílá zbo?í od domácích pot?eb a oble?ení a? po elektroniku a doplňky pro domácí mazlí?ky. Balí?ky AliExpress jsou obvykle zasílány s Yanwen, ale za ur?itych okolností je mohou zpracovat i jiní soukromí kury?i a někdy také China Post. Ship24 nabízí sledování na v?ech kuryrech pou?ívanych pro objednávky na AliExpress.
Sledujte zásilku se AliExpress
Wish

Wish sledování zásilky

Wish Marketplace pat?í mezi 10 největ?ích ?ínskych spole?ností elektronického obchodování a nabízí kupujícím p?ístup k některym z nejkonkurenceschopněj?ích cen u ?iroké ?ady produkt?. I kdy? m??ete sledovat objednávky a balí?ky Wish pomocí nástroje Wish shipping tracker, proto?e tato spole?nost pou?ívá ?adu r?znych kuryr?, Ship24 je nejlep?í zp?sob, jak zajistit, abyste měli p?ístup ke sledování zásilky od za?átku do konce.
Sledujte zásilku se Wish
eBay

eBay sledování zásilky

eBay je velmi oblíbeny obchod mezi zákazníky a zákazníky, ktery nabízí doru?ování zbo?í prost?ednictvím externích poskytovatel? logistiky, p?epravc?, celních maklé??, jinych subdodavatel? a speditér?. Vzhledem k tomu, ?e eBay vyu?ívá více dopravc?, doporu?uje se sledovat pomocí sledovací slu?by, která má funkci k?í?ového kuryra, jako je Ship24.
Sledujte zásilku se eBay
Amazon

Amazon sledování zásilky

Amazon.com je zdaleka největ?í online prodejce na světě se skute?ně globální p?ítomností. Kromě prodeje obrovského mno?ství zbo?í a některych streamovacích a technologickych slu?eb provozuje Amazon také vlastní Amazon Package Delivery a logistickou ?ást, která zahrnuje slu?by sledování zásilek Amazon. Amazon stále vyu?ívá dal?í logistické operátory t?etích stran, zejména pro doru?ování na poslední míli.
Sledujte zásilku se Amazon
Etsy

Etsy sledování zásilky

Etsy je oblíbenym tr?i?těm pro jedine?né a kreativní zbo?í a pou?ívá se po celém světě. Tr?i?tě p?itahuje zákazníky, kte?í hledají speciální p?edměty ?emeslného typu. Zatímco Etsy usnadňuje prodej zbo?í, mezinárodní p?eprava Etsy je zadávána logistickym spole?nostem a po?tovním operátor?m, jako jsou USPS a FedEx v USA, ale mnoho dal?ích v zámo?í.
Sledujte zásilku se Etsy
ASOS

ASOS sledování zásilky

ASOS, jeden z největ?ích módních web? na světě, ka?dy rok p?ijímá miliony objednávek k doru?ení. Dodávky jsou obvykle ?e?eny logistikou WN Direct a TRAKPAK, ?asto jsou v?ak vyu?íváni i subdodavatel?tí kury?i. Ujistěte se, ?e máte spolehlivé sledování ASOS s Ship24.
Sledujte zásilku se ASOS
Lazada

Lazada sledování zásilky

Lazada pat?í mezi nejlep?í online tr?i?tě v jihovychodní Asii. Online nákupní gigant je k dispozici v mnoha zemích, v?etně Indonésie, Malajsie, Filipín, Vietnamu, Thajska a Singapuru. Objednávky Lazada doru?uje bu? vlastní logistická pobo?ka, Lazada eLogistics, nebo jiní privátní kury?i, v?etně ABX Express, GDEX, Poslaju, NinjaVan a TA-Q-BIN.
Sledujte zásilku se Lazada
Allegro

Allegro sledování zásilky

Allegro je nejoblíbeněj?í nákupní platformou v Polsku a největ?í webovou stránkou elektronického obchodu v evropském regionu. Allegro má na platformě více ne? 135 000 prodejc? a svym zákazník?m poskytuje kosmetické produkty, hra?ky, oble?ení a doplňky, automobily a ?irokou ?kálu dal?ích produkt?. Své zákazníky uspokojuje rychlym a bezplatnym doru?ením a moderním a bezpe?nym zp?sobem platby.
Sledujte zásilku se Allegro
Walmart

Walmart sledování zásilky

Walmart je jednou z největ?ích americkych korporací, která provozuje několik maloobchodních ?etězc? nabízejících celou ?adu produkt?, v?etně v?eho od hypermarket? po diskontní obchodní domy. V poslední době se Walmart rozhodl vyu?ít eCommerce tím, ?e mimo jiné nabízí doru?ování potravin, které poskytuje ?ada externích operátor?. Nebojte se, sledování objednávek Walmart je snadné s Ship24!
Sledujte zásilku se Walmart
Rakuten

Rakuten sledování zásilky

Rakuten je japonsky internetovy obchod, ktery svym zákazník?m nabízí nakupování a získávání peněz zpět ve více ne? 3 500 obchodech. S více ne? 15 miliony u?ivatel? na své platformě má Rakuten od roku 1998 hotovost více ne? jednu miliardu dolar?. Funguje to tak, ?e obchody platí Rakuten za ka?dého zákazníka, kterého p?ivedou do jejich obchodu, a na oplátku Rakuten sdílí tuto provizi se svym zákazníky.
Sledujte zásilku se Rakuten
Zalando

Zalando sledování zásilky

Zalando je nadnárodní eCommerce platforma, která se specializuje na módu. Zalando nabízí doru?ení zákazník?m ve více ne? 15 zemích, které se provádí p?evá?ně prost?ednictvím externích poskytovatel? logistiky a subdodavatelskych kuryr?. Ship24 nabízí sledování na v?ech hlavních kuryrech pou?ívanych Zalando, v?etně DPD, TNT, GEODIS a tak dále.
Sledujte zásilku se Zalando
Taobao

Taobao sledování zásilky

Taobao m??e byt známé jako ?ínsky eBay, ale je to jeden z největ?ích online obchod? mezi spot?ebiteli a spot?ebiteli na světě a je zamě?en zejména na koncové u?ivatele. Taobao vytvo?ila skupina Alibaba a objednávky z této stránky doru?uje obrovská sí? soukromych kuryr? a vnitrostátních po?tovních operátor?, zejména pokud jde o mezinárodní objednávky. Někte?í z těchto kuryr? jsou JCEX, China Post EMS, ABX Express, DEX-I, GDEX, USPS a tak dále.
Sledujte zásilku se Taobao
Flipkart

Flipkart sledování zásilky

Flipkart je rychle rostoucí spole?nost elektronického obchodu v Bengaluru v Indii, kterou koupila americká maloobchodní spole?nost Walmart. Je pova?ována za největ?í eCommerce spole?nost v Indii, která poskytuje svym zákazník?m produkty, jako jsou gadgety, oble?ení, domácí pot?eby, knihy a dal?í. Flipkart má dce?iné spole?nosti jako Myntra, eBay.in a Ekart Logistics, které pou?ívají k doru?ování polo?ek.
Sledujte zásilku se Flipkart
Tokopedia

Tokopedia sledování zásilky

Tokopedia je online tr?i?tě se sídlem v Indonésii, které svym prodejc?m nabízí také technologická ?e?ení. Prodejci na Tokopedii prodávají sortiment zbo?í, které si zákazníci mohou koupit, jako jsou domácí pot?eby, mobilní telefony, kojenecké pot?eby a móda. Tokopedia se odli?uje od ostatních tr?i?? svymi relativně levnymi a obchodovatelnymi produkty ve srovnání s oblíbenymi obchody, jako je Lazada nebo Shopee.
Sledujte zásilku se Tokopedia
Mercado Libre

Mercado Libre sledování zásilky

Mercado Libre je známé jako největ?í eCommerce a fintech spole?nost v Ji?ní Americe. Je to argentinská spole?nost se sídlem v Uruguayi a má mnoho zna?ek a prodejc? prodávajících své produkty na webovych stránkách. Zákazníci mohou nakupovat nápoje, technologie, doplňky vozidel, sportovní vybavení a mnoho dal?ích kategorií. Své produkty tam prodávají i zna?ky jako Adidas, Peugeot, Phillips nebo Lego.
Sledujte zásilku se Mercado Libre
Myntra

Myntra sledování zásilky

Myntra je bezpochyby jednou z největ?ích eCommerce stránek v Indii a má se za to, ?e uspokojí v?echny va?e pot?eby v oblasti módy a ?ivotního stylu. Díky ?irokému vyběru zna?ek a polo?ek na své platformě se Myntra sna?í poskytovat svym zákazník?m po celé zemi, aby mohli nakupovat s ?adou nejnověj?ích a nejmoderněj?ích módních a lifestylovych produkt? v bezproblémovém a radostném zá?itku.
Sledujte zásilku se Myntra
Vova

Vova sledování zásilky

Vova se ozna?uje jako zábavná nákupní zku?enost s relativně levnymi produkty dostupnymi pro mezinárodní doru?ení. Sledování zásilky Vova je snadné, proto?e sta?í zadat své sledovací ?íslo Vova do vyhledávacího pole na webu Ship24, abyste získali nejnověj?í informace o poloze a stavu va?eho balí?ku Vova.
Sledujte zásilku se Vova
Shopee

Shopee sledování zásilky

Shopee je dal?í online platforma, která umo?ňuje kupujícím spojit se s prodejci r?znych produkt?. Shopee je hlavním rivalem Lazady, proto?e p?sobí v regionu vychodní Asie, v zemích jako Indonésie, Malajsie, Filipíny, Vietnam a Singapur. Objednávky jsou doru?ovány regionálními kuryry, mezi které pat?í ABX Express, NinjaVan, LBC Express, Black Arrow Express a Skynet.
Sledujte zásilku se Shopee
SHEIN

SHEIN sledování zásilky

SHEIN je globální platforma eCommerce, která láká své spot?ebitele na prodejce módy a ?ivotního stylu. SHEIN se zamě?uje p?edev?ím na dámskou módu, ale nabízí i pánské oble?ení, boty, ta?ky, ?perky a dal?í módní a trendy zbo?í. Díky cenově dostupnému oble?ení je jeho cílem konkurovat a porazit módní giganty jako Zara, ASOS, Fashion Nova a H&M.
Sledujte zásilku se SHEIN
TikTok

TikTok sledování zásilky

TikTok je platforma krátkého videa, která se nedávno roz?í?ila na trh eCommerce. TikTok umo?ní zna?kám, prodejc?m nebo obchodník?m p?edvádět své produkty v samotné aplikaci. Obchod TikTok je zatím k dispozici pouze ve Velké Británii, některych zemích jihovychodní Asie a USA. Díky tomuto roz?í?ení by TikTok mohl p?edstavovat hlavního konkurenta eCommerce titán?, jako je Amazon nebo eBay.
Sledujte zásilku se TikTok
Temu

Temu sledování zásilky

Temu je online tr?i?tě se sídlem v Bostonu ve Spojenych státech a bylo spu?těno v zá?í 2022 jeho mate?skou spole?ností Pinduoduo, ?ínskym eCommerce marketem. Temu nabízí svym severoamerickym spot?ebitel?m produkty, jako jsou hra?ky, elektronika, doplňky, oble?ení, domácí pot?eby a dal?í kategorie za velmi dostupné ceny a rychlou dodací lh?tu. Jeho cílem je ?elit rostoucím internetovym obchod?m, jako je SHEIN.
Sledujte zásilku se Temu

Mo?nost sledování mezinárodních kuryr? na dosah ruky

Ohlasy a recenze

Recenze od na?ich spokojenych zákazník? sledujících zásilky:

     Ship24 mi poskytuje podrobné aktualizace v?ech mych objednávek elektronického obchodu, a? u? je objednávám z ?íny nebo Evropy. Vím, ?e mohu zkontrolovat stav svych balík?, znamená to, ?e vím, ?e se m?j balík neztratil nebo mí?í na nesprávné místo ur?ení.

Eric Shawman
United States

     D?íve jsem musel p?epínat mezi více místy pro sledování mezinárodních objednávek, ale nyní to mohu udělat v?e na jednom místě. Je to obrovská jistota, ?e mohu kdykoli získat mezinárodní sledování, bez ohledu na to, kdo m?j balík zpracovává.

Joseph Rivierdi
Italy

Firmy, kterym poskytujeme slu?by IOSS, napsaly:

     Cely proces, od registrace a? po pr?bě?né dodr?ování p?edpis?, byl pro mě velmi jednoduchy a p?ímo?ary. Poskytnuté ?ablony pro p?iznání k DPH pova?uji za velmi u?ite?né a jejich tym rychle zodpověděl v?echny otázky, které jsem měl.

Yuna Olcer

     Va?e webová stránka byla mnohem obsáhlej?í ne? ostatní a chatovací schránka byla opravdu u?ite?ná p?i zodpovězení na?ich otázek. Usnadnilo mi to doporu?it spole?nost, u které se mám zaregistrovat do IOSS.

Kovaleva Sergeevna

Ship24 se rovná nejlep?í podpo?e ve své t?ídě

Zde v Ship24 jsme hrdí na na?i nejlep?í zákaznickou podporu ve své t?ídě. Proto jsme vytvo?ili na?e webové stránky s d?kladnymi pr?vodci, kvalitním obsahem ?astych dotaz?, funkcí ?ivého chatu a dal?ími, tak?e v?echny informace, které pot?ebujete, jsou právě zde.

Jak mohu sledovat jakykoli balí?ek pomocí Ship24?

Jak mohu sledovat expresní balík?

Jak mohu sledovat sv?j mezinárodní balík?

Mohu sledovat p?esnou polohu mého balí?ku?

Jak p?esné je sledování zásilky?

Mohu sledovat sv?j balí?ek prost?ednictvím SMS nebo textové zprávy?

Kde bude umístěno moje sledovací ?íslo zásilky?

Mohu sledovat zásilku se svym jménem?

Jak mohu získat bezplatny p?ístup ke sledování objednávek?

Které aktualizace sledování zásilek dostanu?

Co je to sledovací ?íslo?

Je sledovací ID stejné jako sledovací ?íslo?

Bude sledování objednávky znamenat, ?e bude doru?ena rychleji?

Pro? se moje sledovací ?íslo neaktualizuje?

Pro? moje sledovací ?íslo nefunguje?

Pro? nemohu sledovat sv?j balí?ek?

Jak dlouho trvá, ne? bude sledovací ?íslo zásilky sledovatelné?

Mohu sledovat zásilku podle adresy?

Pro? je m?j balík ?zaseknuty v tranzitu“?

Pro? je m?j balí?ek ?Nenalezen“?

Myslím, ?e je problém s doru?ováním mého balíku, m??e sledování pomoci?

Co znamenají události sledování zásilek?

Jaky je nejlep?í zp?sob, jak získat bezplatné sledování zásilek?

Jak mohu sledovat sv?j letecky náklad?

Pokra?ováním souhlasíte s pou?íváním cookies. Více informací
双色球软件